Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392
BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ
YÖNETMELİK (2006/95/AT)
(1)
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu
Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya
arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt – 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt –
1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek II’sinde belirtilen teçhizat ve durumlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanuna dayanılarak,
b) (Değişik:RG-10/05/2007-26518) Avrupa Birliğinin 2006/95/EC direktifine paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) EN: Avrupa Standardını,
c) IEC: Uluslararası Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,
ç) CEE: Uluslararası Elektrikli Teçhizat Onay Kuralları Komisyonunu,
d) CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,
e) TS EN: Türk Standardları Enstitüsünün uyumlaştırarak yayımladığı Avrupa standardlarını,
f) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
g) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
ğ) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Emniyet Gerekleri, Standardlar, CE Uygunluk İşareti Emniyet gerekleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrikli teçhizat, Ek I’de belirtilen temel emniyet
gereklerini karşılamak zorundadır.
(2) Uluslararası emniyet hükümleri mevcut değil veya emniyet gereklerini tesis eden ulusal emniyet
hükümleri mevcut değil ise uyumlaştırılmış Avrupa standardlarına uygun olarak piyasaya arz edilen elektrikli
teçhizat bu Yönetmeliğin hükümlerini ve emniyet gereklerini sağladığı kabul edilir.
(3) Yürürlükteki iyi mühendislik uygulamasına uygun olarak yapılmış olan, yapılma amacına uygun
olarak kullanıldığında, düzgünce monte edilip bakımı yapıldığında insanların, evcil hayvanların ve malların
güvenliğini tehlikeye düşürmeyen elektrikli teçhizat piyasaya arz edilebilir.
Standardlar
MADDE 6 – (1) Bakanlık, TSE tarafından belirlenen ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardların isim ve
numaraları ile bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatla ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardlarını ve
bunlara ilişkin değişiklikleri ilgili olduğu Yönetmeliğe atıfta bulunmak suretiyle Resmi Gazete’de yayımlar.
Bakanlık bu bilgileri, Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen uyumlaştırılmış standardların, uyumlaştırılmış Avrupa
standardları arasında mevcut bulunmaması halinde, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan
IEC veya CEE’nin emniyet hükümlerini yerine getiren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olduğu kabul edilir. TSE ve Bakanlık, CEE veya IEC tarafından belirlenen emniyet hükümlerini uygulamak ve
Resmi Gazete’de yayımlamak için gereğini yapar.
(3) Piyasaya arz ve serbest dolaşım söz konusu olduğunda, uyumlaştırılmış Avrupa standardları veya
CEE/IEC tarafından belirlenen uluslararası emniyet hükümlerinin henüz mevcut olmadığı durumlarda, eğer
ulusal standardlar bu Yönetmelikte istenen emniyet hükümlerine eşdeğer seviyeyi sağlarsa, yürürlükte bulunan
ulusal standard hükümlerine uygun olarak üretilmiş olan elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikteki hükümlere
uygun olduğu kabul edilir.
CE uygunluk işareti
MADDE 7 – (1) CE uygunluk işaretinin kullanılmasına ve elektrikli teçhizata iliştirilmesine dair esaslar
aşağıda belirtilmiştir:
a) Piyasaya sürülmeden önce, bu Yönetmeliğin kapsamına giren elektrikli teçhizatla ilgili olarak, Ek
IV’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri takip edilir, Ek III’deki esas ve biçimde Uygunluk Beyanı
hazırlanarak elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu beyan edilir ve elektrikli teçhizata bu
maddenin (c) bendindeki esaslara uygun olarak CE uygunluk işareti iliştirilir.
b) Bir itiraz veya şüphe durumu söz konusu olduğunda, imalatçı veya ithalatçı, elektrikli teçhizatın bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna dair, 13 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen usule uygun olarak
bildirilen bir kuruluş tarafından düzenlenen raporu sunabilir.
c) Örneği Ek III’te verilen CE uygunluk işareti; imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi
tarafından elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti
belgesine aynı şekilde görülebilir, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir, eklenir veya basılır.
(2) Elektrikli teçhizata, CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli konusunda üçüncü şahısları yanıltacak
başka işaret ve yazı iliştirilemez. Ancak, ulusal veya uluslararası standardlara veya başka düzenlemelere
uygunluğu gösteren öteki işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek
şekilde ürüne, ambalajına, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine basılabilir veya iliştirilebilir.
(3) Elektrikli teçhizatın, başka yönlerden CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören diğer
yönetmeliklere de tabi olması durumunda, CE uygunluk işareti elektrikli teçhizatın söz konusu diğer yönetmelik
hükümlerine de uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş
dönemi boyunca, imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti sadece imalatçının uygulamayı seçtiği yönetmeliğin/yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu
durumda, uygulanan yönetmeliğin/yönetmeliklerin ilgili ayrıntı ve hükümleri yönetmeliklerde öngörülen ve
elektrikli teçhizatın ilişiğinde bulunan belgeler, uyarılar ve kullanma kılavuzunda verilir.
CE uygunluk işaretinin usulsüz iliştirilmesi
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile 13 üncü maddesinin (b) bendinin hükümleri saklı
kalmak kaydıyla;
a) CE uygunluk işaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, imalatçı veya
Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi ürünlerin CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması
ve Bakanlık tarafından koyulan şartlar dâhilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.
b) Bakanlık, uygunsuzluğun devam etmesi halinde, söz konusu elektrikli teçhizatın piyasaya arzını
kısıtlamak ya da yasaklamak veya 12 nci madde ile 13 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen prosedürlere
uygun olarak piyasadan toplatılmasını sağlamak için uygun tüm tedbirleri alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Dosya, Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Teknik dosya
MADDE 9 – (1) İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a)
bendinde belirtilen Uygunluk Beyanı ve uygunluk değerlendirmesi sonuçları ile birlikte Ek IV’ün üçüncü
paragrafında belirtilen; ürünün tasarım, üretim ve çalışmasını açıklayan bilgileri içerecek şekilde düzenlemiş
olduğu Teknik Dosyanın bir suretini Bakanlık tarafından istenildiğinde incelenmek üzere hazır bulundurur.
Bakanlık, gerektiğinde bu konuda inceleme yapmak üzere bir kuruluşu yetkilendirebilir.
Piyasaya arz
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ve güvenlikle ilgili iyi mühendislik uygulamasına göre
üretilmiş ise, elektrikli teçhizatın piyasaya arzı kısıtlanamaz, yasaklanamaz ve engellenemez.
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 11 – (1) Elektrikli teçhizatın piyasa gözetimi ve denetimi, 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve
25103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa
Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlık
tarafından yapılır. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri
uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tedbirler ve Bildirimler
Tedbirler
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın, bu Yönetmelikte öngörülen
emniyet hükümlerini sağlamadığının tespit edilmesi ve Ek I’de belirtilen gerekleri, 6 ncı maddede bahsedilen
uyumlaştırılmış standardları, 7 nci maddede bahsedilen hükümleri veya 10 uncu maddede bahsedilen iyi
mühendislik uygulamasının sağlanmaması halinde, Bakanlıkça bunun gibi elektrikli teçhizatın piyasaya arzı
yasaklanır ve serbest dolaşımı engellenir.
Bildirimler
MADDE 13 – (1) Bildirimlere ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir. a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği Müsteşarlık aracılığı ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve Komisyona
bildirilir.
b) Emniyet nedeniyle Bakanlıkça elektrikli teçhizatın piyasaya sürülmesi yasaklanır ya da serbest
dolaşımı engellenirse, kararın gerekçeleri, özellikle 10 uncu maddeye uygunsuzluğu, 6 ncı maddede belirtilen
uyumlaştırılmış standardlardaki veya 5 inci maddede belirtilen emniyet hükümlerindeki eksiklikten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı belirtilerek, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve ilgili üye ülkelere hemen bildirilir.
c) Bu Maddenin (b) bendinde belirtilen bildirimin yapılmasından itibaren üç ay içinde bir mutabakat
sağlanamazsa, Komisyonun görüş ve tavsiyeleri değerlendirilir.
ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen emniyet
hükümleri konusunda üye ülkelere danıştıktan sonra Komisyon uygun tavsiye veya görüşlerinin kesin olarak
bildirmesini müteakip Bakanlık, bildirilen hükümlerle ilgili olarak olası itirazlarını, gerekçelerini de belirterek üç
ay içinde Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
d) Bakanlık;
1) Bu Yönetmeliği uygulamaktan sorumlu olan birim ile 7 nci maddeye uygun olarak yetkilendirilen
kuruluşun adı ve adresini,
2) Standardları belirleyen kurumun adını ve adresini Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere
bildirir.
3) Yukarıdaki bilgilerde olabilecek herhangi bir değişiklik, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye
ülkelere bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Zorlayıcı emniyet kuralı
MADDE 14 – (1) Elektrikli teçhizat ile ilgili olarak, elektrikli teçhizatın kullanıcılarına elektrik sağlayan
veya şebekeye elektrik bağlantısı sağlayan kuruluşlar için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin hükümlerinden
daha sıkı emniyet gerekleri getirilemez.
Ulusal daimi komite
MADDE 15 – (1) Gerektiğinde bu Yönetmeliğin kendine mahsus uygulama ve icrası için Bakanlık
eşgüdümünde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Ulusal Daimi Komite oluşturulabilir. Bu
komitenin çalışma usûl ve esaslarına ek olarak komiteye katılan kurum ve kuruluşlar yayımlanacak bir Yönerge
ile belirlenir.
Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Düzenlemeler
MADDE 17 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli ulusal mevzuat
düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-10/05/2007-26518)
(1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde
Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmeliğe (73/23/AT) yapılmış olan atıflar, bu
Yönetmeliğe yapılmış sayılır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 11/1/2002 tarihli ve 24637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları
Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT ) yürürlükten
kaldırılmıştır. Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış
olarak kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ekleri İçin Tıklayınız
_____________
(1) Yönetmeliğin adı “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili
Yönetmelik (73/23/AT)” iken, 10/05/2007 tarihli ve 26518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
30/12/2006 26392
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
1- 10/05/2007 26518
2-