RESMİ GAZETE TARİHİ :28.12.2006
RESMİ GAZETE SAYISI :26390
GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünlerin
tasarımı ve yapımı için temel güvenlik gereklerini belirlemek, söz konusu ürünlerin bu gereklere
uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, CE uygunluk işaretlemesi ve bunlara ilişkin
piyasa gözetimine ve denetimine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Tasarım ve yapılış bakımından;
1) Gezi teknelerine ve kısmen tamamlanmış teknelere,
2) Kişisel deniz taşıtlarına,
3) Tekneye tesis edilmek üzere monte edilmemiş durumda piyasaya arz edilen ve Ek-2’de
belirtilen bileşenlere,
b) Egzoz emisyonu bakımından;
1) Gezi teknelerine veya kişisel deniz taşıtlarına tesis edilmiş veya tesis edilmesi amaçlanmış
tahrik motorlarına,
2) Bu teknelere tesis edilmiş olan tahrik motorlarından büyük tadilata tabi olanlara,
c) Gürültü emisyonu bakımından;
1) Entegre egzozu olmayan kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi teknelerine veya tahrik motoru
tekne içinde bulunan gezi teknelerine,
2) Entegre egzozu olmayan kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi tekneleri veya tahrik motoru
tekne içinde bulunan gezi teknelerinden, teknede büyük tadilat görüp, tadilatı takiben beş yıl içinde
piyasaya arz edilenlere,
3) Kişisel deniz taşıtlarına,
4) Gezi teknelerine tesis edilmesi amaçlanan dıştan takmalı motorlara ve entegre egzozu
bulunan kıçtan tahrikli motorlara.
ç) Birinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlere
bu Yönetmelik hükümleri, sadece Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra piyasaya ilk arz
edilişlerinde ve/veya kullanıma alınışlarında,
uygulanır.
(2) Aşağıda belirtilenler bu Yönetmeliğin kapsamında değildir.
a) Tasarım ve yapılış bakımından;
1) Kürekli eğitim tekneleri ve kürekli yarış tekneleri dâhil, üreticisi tarafından sadece yarış için
tasarımlanmış ve etiketlenmiş tekneler,
2) Kanolar, kayaklar, gondollar ve deniz bisikletleri,
3) Yelkenli kayaklar,
4) Kayaklar (motorlu kayaklar dâhil),
5) 1950 yılından önce tasarımlanmış tarihî teknelerin genelde orijinal malzemelerden tek olarak
üretilen ve imalatçısı tarafından bu şekilde etiketlenen kopyaları,
6) Daha sonra piyasaya arz edilmemek şartıyla deneme amacıyla üretilen tekneler,
7) İmalatını takiben beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kişisel kullanım için imal
edilen tekneler,
8) Gezi teknesi tarifi içine girmemek kaydıyla, ticarî amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat
bulunduran tekneler, özellikle yolcu sayısına bakılmaksızın 4/10/1982 tarihli ve 82/714/EEC numaralı
Direktifte “15 veya daha büyük DWT’na sahip olan tekneler veya 15 m
3
’lük veya daha fazla
deplasman hacmine sahip olup ta eşya taşımak için tasarlanmamış olan tekneler, deplasmanı 15 m
3
’ten
az olanlar da dâhil olmak üzere, tekneleri çekmek veya itmek için inşa edilmiş tekneler” şeklinde
tanımlanan iç su yolu tekneleri,9) Denizaltılar,
10) Hava yastıklı tekneler,
11) Ayaklı tekneler (hydrofoils),
12) Kömür, kok, odun, fueloil veya gaz yakılarak elde edilen buhar gücüyle çalıştırılan tekneler.
b) Egzoz emisyonu bakımından;
1) Aşağıdakilere tesis edilmiş veya aşağıdakilere tesis edilmesi özellikle amaçlanmış tahrik
motorları; sadece yarış amaçlı olan ve imalatçısı tarafından bu şekilde etiketlendirilmiş bulunan
tekneler, daha sonra piyasaya arz edilmemek şartıyla deneme amacıyla üretilen tekneler, gezi teknesi
tarifi içine girmemek kaydıyla ticarî amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat bulunduran tekneler, özellikle
yolcu sayısına bakılmaksızın 82/714/EEC numaralı Direktifte “15 veya daha büyük DWT’na sahip
olan tekneler veya 15 m
3
’lük veya daha fazla deplasman hacmine sahip olup ta eşya taşımak için
tasarlanmamış olan tekneler, deplasmanı 15 m
3
’ten az olanlar da dâhil olmak üzere, tekneleri çekmek
veya itmek için inşa edilmiş tekneler” şeklinde tanımlanan tekneler, denizaltılar, hava yastıklı tekneler,
ayaklı tekneler (hydrofoils).
2) 1950 yılından önceki tasarımlara dayanan tarihî tahrik motorlarının seri olarak değil, orijinal
ve tek olarak üretilen ve 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (7) numaralı alt
bentlerinde belirtilen teknelerde kullanılan kopyaları,
3) Beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kişisel kullanım için imal edilen tahrik
motorları.
c) Gürültü emisyonu bakımından; 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tüm
tekneler, beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla kişisel kullanım için imal edilen tekneler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,
a) 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak,
b) “Üye ülkelerin gezi teknelerine yönelik kanun, tüzük, yönetmelik ve idarî tedbirlerinin
yakınlaştırılması” hakkında 16/6/1994 tarihli ve 94/25/EC sayılı Konsey Direktifi ve bu Direktifi
revize eden 2003/44/EC sayılı Direktifi bir araya getiren 20/11/2003 tarihli “konsolide edilmiş metin”
paralelinde,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Gezi Teknesi: Teknenin piyasaya gezi amaçlı olarak arz edilmesi hâlinde, aynı teknenin
kiralanarak veya gezi tekneciliği eğitiminde kullanılıyor olması, teknenin bu Yönetmeliğin kapsamına
girmesini engellememek üzere, uyumlaştırılmış standarda göre ölçüldüğünde boyu 2,5 metreden 24
metreye kadar olan, tahrik sistemlerine bakılmaksızın spor ve eğlence amaçlı, herhangi bir tipteki
tekneyi,
b) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,
c) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri tasarımlayan ve imal eden veya bu kapsamda
tasarımlanmış ve/veya imal edilmiş ürünleri kendi adına piyasaya arz etmek üzere elinde bulunduran
gerçek veya tüzel kişiyi,
ç) Kişisel Deniz Taşıtı: Tahrik kaynağı olarak su jeti pompasına sahip içten yanmalı bir motorun
kullanıldığı ve tekne gövdesinin sınırladığı bölge içinde değil de üzerinde oturan, ayakta duran veya
diz çökmüş vaziyetteki bir kişi veya kişiler tarafından kullanılan, boyu 4 metreden küçük tekneyi,
d) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
e) Motor Ailesi: Tasarımlarındaki özellikler sebebiyle benzer egzoz emisyonu karakteristiklerine
sahip olmaları beklenen ve bu Yönetmeliğin egzoz emisyonu ile ilgili kurallarına uyan motorların
imalatçıları tarafından yapılan gruplandırmayı,
f) Motorda Büyük Tadilat: Motorda gerçekleştirilen ve motorun emisyon karakteristiklerini
değiştirmeyen motor bileşenlerinin yenisiyle değiştirilmesi hariç, motorun emisyon sınırlarının Ek-
1’in B bölümünde belirtilen sınırları aşmasına sebep olan, motorun anma gücünü % 15’ten fazla
artıran tadilatları, g) Tahrik Motoru: Tekne içine yerleştirilen motorlar, entegre egzozu bulunan veya bulunmayan
kıçtan tahrikli motorlar ve dıştan takmalı motorlar dâhil, tahrik amacıyla kullanılan, buji ile veya
sıkıştırma ile ateşlenen içten yanmalı iki zamanlı veya dört zamanlı herhangi bir motoru,
ğ) Tahrik Sistemi: Teknenin tahrik edildiği mekanik metodu, özellikle pervaneli veya su jetli
mekanik tahrik sistemlerini,
h) Teknede Büyük Tadilat: Teknede gerçekleştirilen ve teknenin tahrik araçlarının değişmesini,
motorda büyük tadilat yapılmasını, teknenin “yeni bir tekne” olarak nitelendirilmesine sebep olacak
değişiklikler yapılmasını kapsayan tadilatları,
ı) Yetkili Temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine
getirmek üzere imalatçıdan yazılı izni bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ürünün Piyasaya Arz Edilmesine İlişkin Hükümler
Piyasaya arz/hizmete sunma
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, doğru bir şekilde imal edildikleri ve
bakımları yapıldığı takdirde; insan sağlığını ve güvenliğini, mal varlığını ve çevreyi tehlikeye
atmamaları hâlinde, sadece tasarımlandıkları amaca uygun olarak piyasaya arz edilmelerini ve
kullanım için hizmete sunulmalarını temin edecek gerekli önlemler alınır.
(2) Bu Yönetmeliğin hükümleri, Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurumlarının; çevrenin
korunması, su yollarının yapısının korunması ve su yollarının güvenliğinin sağlanması amacıyla, bazı
su yollarında seyirle ilgili kurallar koymasını engellemez, ancak bu kurallar, bu Yönetmeliğe uygun
teknelerde değişiklik gerektirmemelidir.
Temel gerekler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, Ek-1’de belirtilen temel emniyet,
sağlık, çevre ve tüketici koruma gereklerini karşılaması zorunludur.
Ürünlerin serbest dolaşımı
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden üçüncü bölümde açıklanan uygunluk
prosedürleri dâhil, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunu gösteren ve Ek-4’te belirtilen CE
uygunluk işaretini taşıyanların piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması,
(2) İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin ya da ürünün piyasaya arzından
sorumlu kişinin, kısmen tamamlanmış teknenin Ek-3’ün (a) maddesi hükmüne göre başkaları
tarafından tamamlanacağını beyan etmesi hâlinde kısmen tamamlanmış teknenin piyasaya arzı,
(3) İlgili temel gereklere uygunluğu gösteren ve Ek-4’te belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyan
Ek-2’de belirtilen bileşenlerin, Ek-15’te yer alan Yazılı Uygunluk Beyanına sahip olması ve Ek-3’ün
(b) maddesi hükmüne göre gezi teknesinde kullanılacağını imalatçının, Türkiye’de yerleşik yetkili
temsilcisinin veya üçüncü bir ülkeden ithalat söz konusu olduğunda bileşenleri piyasaya arz eden
kişinin beyan etmesi hâlinde, bu bileşenlerin piyasaya arzı veya hizmete sunulması,
(4) İmalatçısının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin motorun gezi teknesine veya
kişisel deniz taşıtına, imalatçısının talimatlarına göre tesis edilmesi hâlinde bu Yönetmeliğin egzoz
emisyonuyla ilgili kurallarını karşıladığını, Ek-15’in 3 üncü maddesine uygun olarak beyan etmesi
hâlinde;
a) Tekne içine tesis edilen motorların ve entegre egzozu bulunmayan kıçtan tahrikli motorların,
b) 5/1/2003 tarihli ve 24984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan
Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gazlara ve Partikül Hâlindeki
Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/68/AT) ekinde yer alan
Ek-1’in 4.2.3. maddesinde belirtilen Faz II’ye uygun olarak Tip Onayı bulunan motorların,
c) 24/6/2003 tarihli ve 25148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlarda Kullanılan
Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda
Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan
Çıkan Gaz Hâlindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı
Yönetmeliğine (88/77/AT) göre Tip Onayı bulunan motorların,
piyasaya arzı veya hizmete sunulması, (5) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden bu Yönetmelik gereklerine uymayanların, bu
Yönetmelik hükümlerine uyum sağlanmadan pazarlanmayacağını veya hizmete sunulmayacağını
açıkça belirten bir işaretin görülebilir bir şekilde konması şartıyla; ticarî fuar, sergi, gösteri ve benzeri
etkinliklerde sergilenmesi,
yasaklanamaz, sınırlanamaz ve engellenemez.
(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, diğer yönleriyle başka yönetmeliklere tabi olması ve
o yönetmelikler gereğince de CE uygunluk işareti taşıması gerektiğinde, ürünün taşıdığı CE uygunluk
işareti, diğer yönetmeliklerin hükümlerine de uygunluğunu gösterir. CE uygunluk işareti,
yönetmeliklerdeki hükümlere veya yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu
durumda, yönetmeliklerin imalatçı tarafından uygulanan hükümleri, ürüne eşlik eden o
yönetmeliklerin gerektirdiği dokümanlarda, uygunluk beyanlarında veya talimatlarda yer alır.
Atıfta bulunulan standartlar
MADDE 8 – (1) İdare, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, atıfta bulunulan standartların
hükümlerini yerine getirmesi hâlinde, 6 ncı maddede belirtilen temel gerekleri karşıladığını kabul eder.
İdare, atıfta bulunulan standartların referans numaralarını bir tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlar.
(2) Bu maddede atıfta bulunulan standartların 6 ncı maddede belirtilen temel gerekleri
sağlamadığı belirlenirse durum, sebepleriyle birlikte, İdare tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı
aracılığı ile 83/189/EEC numaralı Direktif gereği kurulmuş bulunan Daimî Komiteye bildirilir.
Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertaraf edilmesi
MADDE 9 – (1) İdare; bu Yönetmelik kapsamına dâhil ve Ek-4’te belirtilen CE uygunluk
işaretini taşıyan ürünlerin doğru bir şekilde tasarımlanmasına, imal edilmesine, tesis edilmesine,
bakımı yapılmasına ve tasarımlandığı amaca uygun olarak kullanılmasına rağmen insan sağlığını ve
güvenliğini, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye attığına dair kesin belirtiler bulunması hâlinde, söz
konusu ürünü pazardan geri çekmek veya piyasaya arzını ve/veya hizmete sunulmasını yasaklamak
veya sınırlamak için geçici önlemleri alır. İdare, alınan tedbirleri derhâl Dış Ticaret Müsteşarlığı
aracılığı ile Komisyona bildirir. İdare, bu kararına yol açan sebepleri açıklar, özellikle,
uygunsuzluğun:
a) 6 ncı maddede belirtilen temel gereklerin sağlanamamasından,
b) Uygulandığı belirtilen ve 8 inci maddede atıfta bulunulan standartların yanlış
uygulanmasından,
c) 8 inci maddede atıfta bulunulan standartların kendi yetersizliğinden,
kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir.
(2) Bu önlemler kapsamında İdare, öncelikle söz konusu ürünün imalatçısından ve/veya ürünü
piyasaya arz eden kişiden, ürünün bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilmesini, yazılı bir
düzeltme bildirimi ile talep eder. Düzeltme bildiriminde, İdarece;
a) CE uygunluk işareti iliştirilmiş gezi teknesi, bileşenin (ambalajı üzerinde CE uygunluk işareti
taşıyan dâhil), 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olmadığına dair belirtiler ve bunun nedenleri açıklanır.
b) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen yönetmeliklerin hangi hükmünün/hükümlerinin yerine
getirilmediği belirtilir.
c) Bildirimde bulunulan kişiden, ürünün, CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve
Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunun sağlanması ve
bildirimde belirtilen sürede söz konusu yönetmeliklere uygun olmayan hususların sona erdirilmesi ve
yönetmeliklerin hükümlerine uyulduğuna dair yeterli kanıt sunması talep edilir.
ç) Bildirimde belirtilen süre içinde yukarıdaki kanıtların sağlanamaması ya da süre sonunda
uygunsuzluğun devam etmesi hâlinde, söz konusu gezi teknesi veya bileşen ile bildirim yapılan kişi
tarafından piyasaya arz edilecek aynı tipteki, başka herhangi bir gezi teknesi veya bileşenle ilgili
olarak, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa
Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca daha ileri tedbir alınabileceği hususunda uyarıda
bulunulur. (3) Kapsama dâhil ürünlerden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayanlar CE uygunluk
işaretine sahipse, İdare, ürüne CE uygunluk işaretini iliştirenler hakkında gerekli tedbirleri alır ve
durumu 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
ile Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca, Komisyon da dâhil, ilgili
mercilere, Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi ve Onaylanmış Kuruluşlar
Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz edilmesinden ve/veya
hizmete sunulmasından önce, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, bu maddenin ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerini uygulamak
zorundadır. Üretimi tamamlanmış gezi teknelerinde yapılan değerlendirmelerde, teknenin bu
Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlayacak yükümlülükler imalatçısı tarafından da, Türkiye’de
yerleşik yetkili temsilcisi tarafından da sağlanamazsa, bu işlemler, kendi sorumluluğu altında ürünü
piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunulmasını sağlayan, gerçek veya tüzel kişiler tarafından
gerçekleştirilir. Bu durumda, ürünü piyasaya arz eden veya hizmete sunulmasını sağlayan kişi, üretim
sonrası raporu almak üzere onaylanmış kuruluşa müracaat etmelidir. Ürünü piyasaya arz eden veya
hizmete sunulmasını sağlayan kişi, ürünün üretildiği veya piyasaya arz edildiği/hizmete sunulduğu ilk
ülkede piyasaya arz edilirken hazırlanan teknik dosya ve mevcut diğer dokümanları, onaylanmış
kuruluşa vermelidir. Onaylanmış kuruluş, ürünün bu Yönetmelikteki ilgili hükümlere eşdeğer
uygunlukta olduğundan emin olmak için bu tek ürünü inceler, hesaplamalar yapar ve diğer
değerlendirme işlemlerini gerçekleştirir. Bu durumda, Ek-1’in 2.2. maddesinde açıklanan üretici
plakasına “imalat sonrası değerlendirme ile sertifikalandırılmıştır” ifadesi yazılır. Onaylanmış kuruluş,
yaptığı değerlendirme işlemleriyle ilgili bir uygunluk raporu düzenler ve ürünü kendi sorumluluğunda
piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunulmasını sağlayan kişiye bilgi verir. Bu kişi, Ek-15’te yer alan
Yazılı Uygunluk Beyanını verir ve ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir veya iliştirilmesini sağlar. CE
uygunluk işaretinin yanında ürünün uygunluk değerlendirmesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun
ayırt edici numarası da yazılır.
(2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ürünlerin tasarım ve üretimiyle ilgili
olarak, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, tekne tasarım kategorileri A, B, C ve D
için (Tekne tasarım kategorileri Ek-1’in A bölümünün 1. maddesinde verilmiştir.) aşağıdaki işlemleri
uygular.
a) Kategori A ve Kategori B için:
1) Tam boyu 2,5 metre ile 12 metre arasında olan tekneler için; Ek-6’da belirtilen “İç Üretim
Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten
Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül
E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.
2) Tam boyu 12 metre ile 24 metre arasında olan tekneler için; Ek-7’de belirtilen “AT Tip
İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B +
Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.
b) Kategori C için:
1) Tam boyu 2,5 metre ile 12 metre arasında olan tekneler için; Ek-1’in A bölümünde yer alan
temel gereklerin 3.2. ve 3.3. maddeleriyle ilgili uyumlaştırılmış standartlara uyulması hâlinde; Ek-5’te
belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler”
(Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen
“Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B
+ Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”, Ek-1’in A bölümünde yer alan temel gereklerin 3.2. ve
3.3. maddeleriyle ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmamış olması hâlinde; Ek-6’da belirtilen
“İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B)
ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül
B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.
2) Tam boyu 12 metre ile 24 metre arasında olan tekneler için; Ek-7’de belirtilen “AT Tip
İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B +
Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”. c) Kategori D için: Tam boyu 2,5 metre ile 24 metre arasında olan tekneler için; Ek-5’te
belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler”
(Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen
“Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B
+ Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.
ç) Kişisel deniz taşıtları için; Ek-5’te belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da
belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi”
(Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D”
veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.
d) Ek-2’de belirtilen bileşenler için; “Modül B + Modül C” veya “Modül B + Modül D” veya
“Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”den herhangi biri; uygulanır.
(3) Egzoz emisyonlarıyla ilgili olarak; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
ürünler için; motor imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından Ek-7’de belirtilen
“AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya
“Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya
“Modül H” uygulanır.
(4) Gürültü emisyonları ile ilgili olarak;
a) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen
ürünler için; tekne imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından aşağıdaki işlemler
uygulanır.
1) Uyumlaştırılmış standart (EN ISO 14509) kullanılarak gürültü ölçme deneyleri yapılmış ise;
Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-11’de belirtilen “Birim
Doğrulaması” (Modül G) veya Ek-12’de belirtilen “Tam Kalite Güvencesi” (Modül H).
2) Değerlendirme için “Froude Sayısı” ve “Güç-Deplasman Oranı” metodu uygulanmış ise; Ek-
5’te belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve
Testler” (Modül Aa) veya Ek-11’de belirtilen “Birim Doğrulaması” (Modül G) veya Ek-12’de
belirtilen “Tam Kalite Güvencesi” (Modül H).
3) Değerlendirme için dördüncü fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre
değerlendirilip belgelenmiş bir referans teknenin verileri kullanıldığında; Ek-5’de belirtilen “İç Üretim
Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-
11’de belirtilen “Birim Doğrulaması” (Modül G) veya Ek-12’de belirtilen “Tam Kalite Güvencesi”
(Modül H).
b) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen
ürünler için; kişisel deniz taşıtı/motoru imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi
tarafından; Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-11’de belirtilen
“Birim Doğrulaması” (Modül G) veya Ek-12’de belirtilen “Tam Kalite Güvencesi” (Modül H)
uygulanır.
Onaylanmış kuruluşlar
MADDE 11 – (1) İdare; 10 uncu maddede belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri ile
ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Türkiye’de yerleşik test, muayene ve/veya belgelendirme
kuruluşları arasından uygun niteliklere sahip olanları, belirlediği şartlarla, onaylanmış kuruluş olarak
belirler ve yetkilendirildikleri ürün kapsamı ve özel görevleri, Komisyona bildirilmek üzere, Dış
Ticaret Müsteşarlığına bildirir. Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası verilen kuruluşlar,
yetkilendirildikleri ürün kapsamı ve özel görevleri İdarece Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle,
onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.
(2) İdarece; onaylanmış kuruluş olarak tayin edilecek kuruluşların değerlendirilmesinde,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve Ek-
14’te belirtilen esaslar uygulanır. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlardaki değerlendirme esaslarını
karşılayan kuruluşların, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair
Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve Ek-14’te belirtilen esasları yerine getirdiği kabul edilir.
(3) Görevlendirilen onaylanmış kuruluşların, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile
Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve Ek-14’te belirtilen esasları
karşılamadığı ve görevlendirme şartlarından herhangi birini yerine getirmediğinin İdarece tespiti hâlinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanunun ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin
ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Bu hükümler gereği faaliyetine son verilen veya 3 ay önceden
yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, onaylanmış kuruluşun kendi talebi üzerine görevlendirmesi sona
eren onaylanmış kuruluşlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve durum Komisyona ve üye ülkelere
bildirilmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir. Görevlendirmesi sona eren onaylanmış
kuruluşların bundan sonraki yükümlülükleri hakkında, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile
Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
(4) İdarece görevlendirilen herhangi bir onaylanmış kuruluş;
a) Görev kapsamında kendisine sunulan ilgili dokümanların Türkçe veya kuruluşça kabul gören
dillerde yazılmamış olması,
b) Görevlerini yerine getirmek üzere, 12 nci madde uyarınca, başvuru sahibince başvuru ile
birlikte ödenmesi talep edilen ücreti alamaması,
c) Elinde bekleyen başvuruların yoğunluğu nedeniyle, talep edilen işe, ilgili başvuruyu takiben 3
ay içinde başlayabilmesini makul sebeplerle mümkün görmemesi,
hâlinde görevlendirme konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyebilir.
Onaylanmış kuruluş ücretleri
MADDE 12 – (1) İdarece görevlendirilmiş bir onaylanmış kuruluş, 11 inci madde uyarınca
yerine getireceği görevler için, ilgili hizmet yerine getirilirken yapılan veya yapılacak işin maliyeti,
özelliği, süresi ve söz konusu iş veya benzer iş için normal olarak alınan makul bir kâr dikkate alınarak
hesaplanacak miktarı aşmamak üzere bir ücret alabilir.
(2) Onaylanmış kuruluş, başvuru sahibi tarafından talep edilen işler için makul bir miktarda
peşin ödeme yapılmasını isteyebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CE Uygunluk İşareti
Uygunluk işareti
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen ürünlerin, piyasaya arz edildiğinde, CE uygunluk işareti
taşımaları gerekir.
a) Ek-1’de belirtilen temel gerekleri sağladığı kabul edilen gezi teknesi, kişisel deniz taşıtı ve
Ek-2’de belirtilen bileşenler,
b) Ek-1’in B ve C bölümlerinde belirtilen temel gerekleri sağladığı kabul edilen dıştan takmalı
motorlar,
c) Ek-1’in B ve C bölümlerinde belirtilen temel gerekleri sağladığı kabul edilen entegre egzoz
sitemine sahip kıçtan tahrikli motorlar.
(2) Ek-4’de gösterilen CE uygunluk işareti; Ek-1’in A bölümünün 2.2. maddesi hükmü gereği
gezi teknesinin ve kişisel deniz taşıtının, Ek-2’de belirtilen bileşenlerin ve/veya ambalajlarının ve Ek-
1’in B bölümünün 1.1. maddesi hükmü gereği dıştan takmalı motorların ve entegre egzoz sistemi
bulunan kıçtan tahrikli motorların, görülebilir bir yerine okunaklı ve silinmez bir şekilde konmalıdır.
CE uygunluk işaretiyle birlikte, Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12 ve Ek-16’da açıklanan işlemlerin yerine
getirilmesinden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası da yer alır.
(3) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren ürünlere CE uygunluk işaretinin şekil ve anlamı hakkında
üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez. CE uygunluk işaretinin okunabilirliğini ve
görülebilirliğini engellememesi şartıyla bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlere ve/veya ambalajlarına
diğer işaretler iliştirilebilir.
(4) 9 uncu madde hükmünden bağımsız olarak;
a) İdarece; CE uygunluk işaretinin yanlış olarak iliştirildiğinin tespit edilmesi hâlinde söz
konusu ürünün imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından, İdarenin belirlediği
şartlar altında bu aykırılığın giderilmesi zorunludur.
b) Aykırılığın devam etmesi durumunda; Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik hükümlerine ve 9 uncu maddede belirtilen prosedürlere uygun olarak İdare, söz konusu
ürünün piyasaya arz edilmesini sınırlamak veya yasaklamak veya piyasadan geri çekilmesini sağlamak
için uygun bütün tedbirleri alır. BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt sistemi
MADDE 14 – (1) İdare, bu Yönetmelik kapsamındaki teknelere ilişkin olarak bir kayıt sistemi
oluşturur. Kayıt sistemine ilişkin usul ve esaslar ile yükümlülükler tebliğle düzenlenir ve Resmî
Gazete’de yayımlanır.
Aykırı davranışlar hakkında uygulanacak hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan ve faaliyet gösterenler hakkında;
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri gereğince cezaî işlem yapılır.
(2) Kapsama dâhil ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre piyasaya arz edilmesini ve/veya
hizmete sunulmasını kısıtlamaya yönelik olarak alınan her hangi bir karar için ayrıntılı gerekçeler
verilmelidir. Kararla ilgili söz konusu taraf, yürürlükteki mevzuata göre, karara itiraz imkânları ve
süresi hakkında da bilgi verilerek, konu hakkında en kısa sürede bilgilendirilir.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 16 – (1) 2/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükle ilgili istisnalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli mevzuata uygun
olan iki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar, 1/1/2008 tarihine
kadar piyasaya arz edilebilir ve/veya hizmete sunulabilir.
(2) İki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar, en geç
1/7/2009 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.
(3) Bu Yönetmeliğin egzoz emisyonlarına ve gürültü emisyonlarına ilişkin kuralları, 1/7/2009
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yayımlanmış tebliğlerin uygulanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlgili konularda yeni tebliğler yayımlanıncaya kadar, 16 ncı maddeyle
yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe dayanılarak yürürlüğe konulan; 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde Yer Alan Kayıt
Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yükümlülüklere İlişkin Tebliğ (2005/1) ile 29/6/2005 tarihli ve
25860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer
Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğin (2005/2)
uygulanmasına devam edilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.