Oyuncak Ce başlıklı incelemede yaptığımız açıklamaları inceleyebilir, Oyuncak Ce için daha çok bilgiye arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

    Sağlık Bakanlığı’ndan

    Resmi Gazete Tarihi: 17/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24758

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 – 

    Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek temel gerekleri, piyasaya arzı, dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 – Bu Yönetmelik; EK-I’de sayılmış olan ürünler dışında kalan bütün oyuncakları ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 – Bu Yönetmelik; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 15/01/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

    b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

    d) Kanun: 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

    e) Oyuncak: On dört yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü ürünleri ve oyun araç ve gereçlerini,

    2) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen ve gerektiğinde Bakanlıkça her yıl listesi tebliğler halinde yayımlanan standartları,

    k) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirmesi faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenerek 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşlarını,

    

ce belgesi almak ve bunun gibi konularla ilişkili bilgiler görebilir, ce belgesi danışmanlığı çeşitlerinden oluşan resimlere göz atabilirsiniz.

136 View

Leave a Comment