Gaz Yakan Cihazlar Ce ile ilgili kullanici yorumlarinin ve tanimlarin yer ettigi bölümümüze göz atabilirsiniz. Bunla beraber Gaz Yakan Cihazlar Ce tanimi nedir seklindeki sorularin cevaplarini arastirdik.

    GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (90/396/AT)

   

    Resmi Gazete Tarihi: 01/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24713

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelik kapsamında yer alan gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve malların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 – Bu Yönetmelik;

    a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105

    C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

    b) Bundan sonra “donanımlar” diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını kapsar.

    Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımlanan cihazları kapsamaz.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 – Bu Yönetmelik; 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

    Üye Devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri,

    Hizmete Sunma: Nihai kullanıcının cihazı ilk defa kullanımı için yapılan faaliyeti,

    Temel Gerekler: Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını,

    Üretici: Bu Yönetmelik kapsamında gaz yakan cihazları imal eden, ıslah eden veya cihaza adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendisini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; ve/veya ithalatçıyı, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    Piyasaya Arz: Ürünün tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

    Uygunluk Değerlendirmesi: Gaz yakan cihazların, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

    Onaylanmış Kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen ve Bakanlığa karşı sorumlu olan özel veya kamu kuruluşunu,

    CE Uygunluk İşareti: Gaz yakan cihazlar ve donanımlarının 2001/3530 sayılı CE Uygunluk İşaretinin Ürünlere İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

    Tip: Üretilmesi planlanan ürünü temsil eden modeli,

    Teknik Dosya: Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve tasarım, üretim ve ürünün işleyişi aşamalarından bir veya birkaçını içeren dosyayı,

    Gaz Yakıt: l bar basınç altında 15

    C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,

    Gaz Yakan Cihazın Normal Kullanımı: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, bir cihazın normal kullanımı, üreticinin talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesi ve düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına uygun olarak veya öngörülebilecek şekilde kullanılmasını,

    Seri Üretim: Belirli bir süre aynı imalat prosesiyle yapılan üretimi,

    Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

    Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan standardı,

    Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan bitmiş cihaz ve donanım standardını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Emniyet Hükümleri, Atıf Yapılan Standardlar, Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi

    Emniyet Hükümleri

    Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen cihazlar ve donanımlar EK- I’de belirtilen temel gereklere uygun olmak zorundadır.

    Temel gerekleri karşılayan ve 6 ncı maddede adı geçen Avrupa standardlarına veya bunların bulunmadığı hallerde uygulanabilen milli standardlara uygun olan cihazların ve donanımların bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

    Atıf Yapılan Standardlar

    Madde 6 – Bu maddenin ikinci fıkrasında geçen, bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştırmak amacıyla Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen uyumlaştırılmış Avrupa Standardlarının isimleri ve numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili oldukları yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanır.

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre temel gerekleri karşılayan uyumlaştırılmış standardların metinleri Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanır. Bu standardlardan 5 inci maddede bahsedilen temel gerekleri karşılamadığı tespit edilenler, gerekçeleri ile beraber üye ülkelere ve Komisyona bildirilmek amacıyla Müsteşarlığa iletilir.

    Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

    Madde 7 – Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan, 8 inci maddede bahsedilen uygunluk değerlendirme işlemleri yapılarak 10 uncu maddede belirtilen CE Uygunluk İşaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

    Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde konu edilen Uygunluk Değerlendirme Belgesi bulunan ve 2 nci maddede tanımlanan donanımların piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

    Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olan 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır ve CE Uygunluk İşareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin, evcil hayvanların ve malların güvenliğini tehlikeye atması hususunda kesin belirtilerin bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik uygun bütün önlemler alınır. Bakanlık, bu önlemleri Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir. Sözkonusu bildirimde, alınan önlemlerin gerekçeleri gösterilirken özellikle ürünün uygunsuzluğunun aşağıda belirtilen hususlardan birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilir.

    a) Cihazın, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan standardlara ve dolayısıyla EK- I’deki temel gereklere uygun olmaması,

    b) Sözkonusu standardların yanlış uygulanmış olması,

    c) Sözkonusu standardların yetersiz olması.

    Cihazın piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayıcı olarak alınan herhangi bir karar gerekçeleri, mevcut itiraz yolları ve bunlarla ilgili zaman sınırlamaları ile birlikte gecikmeden ilgili taraflara bildirilmek üzere Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uygunluk Değerlendirme Usulleri, Onaylanmış Kuruluşların Tayini, CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına ve İliştirilmesine Dair Esaslar, Haksız Olarak İliştirilmiş CE İşareti ve Ceza Hükümleri

    Uygunluk Değerlendirme Usulleri

    Madde 8 – Seri olarak üretilen cihazların uygunluk değerlendirme usulleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

    a) EK- II madde 1’e göre AT Tip İncelemesi,

    b) Cihazların piyasaya arzından önce üreticinin seçimine göre aşağıdaki yollardan birisi seçilerek izlenir.

    1) EK- II madde 2’ye göre AT Tip Uygunluk Beyanı,

    2) EK- II madde 3’e göre AT Tip Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi),

    3) EK- II madde 4’e göre AT Tip Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi),

    4) EK- II madde 5’e göre AT Doğrulaması,

    Cihazın bir tek birim ya da az miktarda üretimi durumunda üretici EK- II madde 6’ya göre AT Birim Doğrulamasını seçebilir.

    Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra, üretici bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine uygun olarak CE Uygunluk İşaretini iliştirir.

    Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler, CE Uygunluk İşaretinin iliştirilmesi ve gerektiğinde uygunluk beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, 2 nci maddede geçen donanımlara da uygulanır. Donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belge üretici tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur.

    Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kayıtlar ve yazışmalar Türkçe olarak yapılır.

    Onaylanmış Kuruluşların Tayini

    Madde 9 – Bakanlık, 8 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını bu Yönetmelik ve 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

    CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına ve Cihazlara İliştirilmesine Dair Esaslar

    Madde 10 – Bu Yönetmelik ile 2001/3530 sayılı CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak EK- III’te gösterilen CE Uygunluk İşareti ve kayıtlar cihazın üzerine veya cihazda bulunan bilgi plakasına görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Sözkonusu bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarımlanmalıdır.

    Cihaza, CE Uygunluk işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. Başka düzenleme ve standard uygunluğu gösteren diğer işaretler, CE Uygunluk İşaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.

    Cihazın başka yönlerden CE Uygunluk İşareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere de tabi olması durumunda, CE Uygunluk İşareti cihazın sözkonusu diğer yönetmelik hükümlerine de uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE Uygunluk İşareti sadece üreticinin uygulamayı seçtiği yönetmelik/yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmelik/yönetmeliklerin ilgili ayrıntı ve hükümleri cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı ve kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir.

    Haksız Olarak İliştirilmiş CE Uygunluk İşareti

    Madde 11 – 8 inci maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;

    a) CE Uygunluk İşaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili temsilcisi cihazın CE Uygunluk İşareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

    b) Bakanlık, uygunsuzluğun devamı halinde, sözkonusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır.

    Piyasa Gözetimi ve Denetimi

    Madde 12 – Bakanlık cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

    Ceza Hükümleri

    Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bildirimler, Yürürlük ve Yürütme

    Bildirimler

    Madde 14 – Bakanlık, bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile alınacak önlemler, Yönetmelik kapsamında uygun görüp yayımlandığı ulusal mevzuat hükümlerine ait metinleri ve yayımlandıktan sonra bu Yönetmelik metnini Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

    Geçici Madde 1 – (Ek madde: 19/03/2003 – 25053 S. R.G. Yön./1. md.)

    Bu Yönetmelik hükümleri, 01/01/2004 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine, gerekse mecburi uygulamada bulunan Türk Standardlarına uygun üretilen ürünler piyasaya arzedilir.

    Yürürlük

    Madde 15 – Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 – Bu Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    EKLER

    EK – I

    Temel Gerekler

    Ön Açıklama

    Donanıma bağlı risklerin varolması durumunda, bu Ekteki cihazlara yönelik gerekli koşullar dan doğan yükümlülükler donanıma da uygulanır.

    1. GENEL ŞARTLAR

    1.1. Cihazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak insanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.

    1.2. Piyasaya sürüldüğünde:

    – Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.

    – Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.

    – Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.

    Talimatlar ve uyarı bilgileri cihazın gönderileceği üye devletin resmi dilinde ya da dillerinde yazılmalıdır.

    1.2.1. Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir.

    Talimatlar özellikle:

    – Kullanılan gazın türünü,

    – Kullanılan gazın besleme basıncını,

    – Aşağıdaki koşullar için gerekli temiz hava akışını,

    – Yanma havası beslemesi için,

    – Madde 3.2.3’de belirtilen donanıma sahip olmayan cihazlar kullanıldığında tehlikeli yanmamış gaz karışımlarının oluşumunu engellemek için,

    – Yanma ürünlerinin dışarı atılma koşullarını,

    – Cihazların bitmiş şekliyle ilgili temel gereklere uygunluğunun sağlanmasını desteklemek amacıyla cebri üflemeli brülörlerle teçhiz edilecek ısıtma elemanlarına, ait özellikler, montajla ilgili gereksinimler ve yerine göre üretici tarafından önerilen kombinasyonların listesini içermelidir.

    1.2.2. Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatları, güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.

    1.2.3. Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.

    1.3. Cihazın bir parçası olacak donanım, talimatlara uygun şekilde monte edildiğinde öngörülen amaçları doğru olarak yerine getirebilecek şekilde tasarımlanmış ve üretilmiş olmalıdır.

    İlgili donanıma yönelik montaj, ayar, işleyiş ve bakım talimatları sağlanmalıdır.

    2. MALZEMELER

    2.1. Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları teknik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.

    2.2. Güvenlik açısından önem arzeden malzemelerin nitelikleri cihazları üreticisi veya tedarikçisi tarafından garanti edilmelidir.

    3. TASARIM VE KONSTRÜKSİYON

    3.1. Genel

    3.1.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal olarak kullanıldıklarında, güvenlik unsurunu tehlikeye sokabilecek kararsızlık, şekil bozukluğu, kırılma veya aşınma oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.

    3.1.2. Cihazların ilk çalıştırılmalarında ve/veya kullanım esnasında ortaya çıkan yoğuşma cihazların güvenliğini etkilememelidir.

    3.1.3. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, dış nedenlerden kaynaklanan bir yangın durumunda patlama riskini asgari düzeye indirecek şekilde yapılmalıdır.

    3.1.4. Cihazların konstrüksiyonu, gaz devresine su ve istenmeyen hava sızıntısı oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.

    3.1.5. Yardımcı enerji kaynağındaki normal dalgalanmalar halinde, cihazlar güvenli olarak çalışmaya devam etmelidir.

    3.1.6. Yardımcı enerji kaynağında oluşan anormal dalgalanmalar ve kesintiler ile enerjinin tekrar eski haline gelmesi güvensiz bir durum yaratmamalıdır.

    3.1.7. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, elektrik kaynaklı tehlikeleri önleyecek şekilde yapılmalıdır. Uygulandığı alanda 11/01/2002 tarihli ve 24637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelikte ortaya koyulan elektrik kaynaklı tehlikelerle ilgili güvenlik unsurlarına uygunluk, bu maddenin gerekleri ile eşdeğer olmalıdır.

    3.1.8. Cihazın basınç altındaki tüm parçaları, güvenliği etkileyici deformasyon olmadan, maruz kaldıkları mekanik ve ısıl gerilmelere dayanmalıdır.

    3.1.9. Cihazların, tasarımı ve konstrüksiyonu, bir güvenlik, kontrol veya düzenleme ekipmanında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek şekilde yapılmalıdır.

    3.1.10. Cihazın güvenlik ve kontrol ekipmanları ile donatılması durumunda, güvenlik ekipmanlarının işleyişi, kontrol ekipmanları tarafından devre dışı bırakılmamalıdır.

    3.1.11. Üretim safhasında sabitlenen ya da ayarlanan ve kullanıcı ya da montaj yapan tarafından müdahale edilmemesi gereken cihazın bütün parçaları uygun şekilde korunmalıdır.

    3.1.12. Manivela kolları ile diğer kontrol ve ayar donanımı açıkça işaretlenmeli ve taşıma ve kullanımda herhangi bir hatayı önlemeye yönelik uygun talimatlar verilmelidir. Bunların tasarımları kazara ayarların değiştirilmesini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

    3.2. Yanmamış Gaz Çıkışı

    3.2.1. Cihazların konstrüksiyonu, gaz sızıntı miktarı tehlikeli boyutta olmayacak şekilde yapılmalıdır.

    3.2.2. Cihazların konstrüksiyonu, yanmamış gazın cihaz içinde tehlike yaratacak birimini önlemek için ateşleme, yeniden ateşleme ve alevin sönmesinden sonraki gaz çıkışını sınırlayacak şekilde yapılmalıdır.

    3.2.3. Kapalı mekanlarda ve odalarda kullanılacak cihazlar, sözkonusu mahallerde yanmamış gazın tehlike yaratacak birikimini engelleyen özel bir donanıma sahip olmalıdır. Bu tip donanımlarda donatılmış olan cihazlar, yanmamış gazların birikip tehlikeli boyutlara ulaşmasının önlenmesi için sadece yeterli derecede havalandırmaya sahip alanlarda kullanılmalıdır.

    Bakanlık isterse kendilerine özgü koşullarıda göz önüne alarak, kendi sınırları dahilinde bu tür cihazların tesis edilebilmesi için kabul edilen yeterli havalandırma şartlarını belirleyebilir. Bu cihazların kendilerine özgü özellikleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Büyük mutfak cihazları ve toksik bileşenler içeren gazlarla çalışan cihazlar yukarıda adı geçen donanımlara sahip olmalıdır.

    3.3. Ateşleme

    Cihazlar normal kullanıldıklarında:

    – Ateşlemenin ve yeniden ateşlemenin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini,

    – Çapraz ateşlemeyi garanti altına alacak şekilde yapılmalıdır.

    3.4. Yanma

    3.4.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal kullanıldıklarında, alev kararlılığını temin edecek ve yanma ürünlerindeki sağlığa zararlı maddeler kabul edilebilir sınırı aşmayacak şekilde yapılmalıdır.

    3.4.2. Cihazların konstrüksiyonu normal kullanıldıklarında, yanma ürünlerini kazara ortama yaymayacak şekilde yapılmalıdır.

    3.4.3. Yanma ürünlerinin tahliyesi için bir bacaya bağlı cihazların konstrüksiyonu, anormal çekiş koşullarında, bulunduğu mekana tehlikeli miktarda yanma ürünü yaymayacak şekilde yapılmalıdır.

    3.4.4. Konutlarda bağımsız olarak kullanılan bacasız ısıtma cihazları ile bacasız şofbenler, bulundukları mekan veya alanda insan sağlığını tehdit edecek şekilde karbonmonoksit gazı oluşumuna sebep olmamalıdır. Bu nedenle sözkonusu gaza tahmini maruz kalma süresi de gözönünde bulundurulmalıdır.

    3.5. Enerjinin Rasyonel Kullanımı

    Cihazların konstrüksiyonu, güncel teknolojik bilgi seviyesi ve emniyet unsurları gözönüne alınarak, enerjinin rasyonel kullanımı temin edilecek şekilde yapılmalıdır.

    3.6. Sıcaklıklar

    3.6.1. Cihazın taban veya diğer yüzeylere yakın yerleştirilebilecek parçaları, çevrede tehlike oluşturacak sıcaklıklara ulaşmamalıdır.

    3.6.2. Cihazlarda müdahale edilebilecek düğme ve kolların yüzey sıcaklığı kullanıcı için tehlike oluşturmamalıdır.

    3.6.3. Konutlarda kullanım için tasarımlanmış cihazların ısı iletimiyle ilişkili yüzey ve parçaları haricindeki dış kısımlarının yüzey sıcaklıkları, kullanıcıyı ve özellikle de tepki süresi hesaba katılması gereken çocuklar için tehlike oluşturmamalıdır.

    3.7. Gıda Maddeleri ve Temizlik Amaçlı Su

    Bu alandaki Avrupa Topluluğu kuralları saklı kalmak kaydıyla, bir cihazın üretiminde kullanılan malzeme ve parçalar, temas halinde bulunabilecekleri gıda maddelerinin veya temizlik amaçlı kullanılan suyun kalitesini bozmamalıdır.

    EK-II

    UYGUNLUĞUN SERTİFİKALANDIRILMASI PROSEDÜRÜ

    1. AT TİP İNCELEMESİ

    1.1. AT tip incelemesi; tasarımlanan üretimin bir numunesi olan ve bu Yönetmeliğin kapsamına giren bir cihazın, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun onaylanmış kuruluş tarafından incelenmesi ve sertifikalandırılmasıdır.

    1.2. Tip incelemesi için başvuru, üretici ya da onun yetkili temsilcisi tarafından tek bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

    1.2.1. Başvuru şunları içerir:

    – Üreticinin adı ve adresi; eğer başvuru temsilci tarafından yapılmışsa temsilcinin adı ve adresi,

    – Başvurunun önceden başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir taahhütname,

    – EK-IV’de açıklanan şekilde bir tasarım dokümantasyonu.

    1.2.2. Bundan sonra “tip” olarak adlandırılacak olan ve üretimin numunesi olan cihaz, üretici tarafından onaylanmış kuruluşa teslim edilir. Onaylanmış kuruluş test programı için gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir.

    Tip, ürünün varyasyonlarını da içerebilir, ancak bunlar risk açısından farklı özelliklere sahip olmamalıdır.

    1.3. Onaylanmış Kuruluş

    1.3.1. Onaylanmış Kuruluş, tasarım dokümantasyonunu inceleyerek ve tipin tasarım dokümantasyonuna uygun üretildiğini onaylamalı ve 6 ncı maddede belirtilen standartların uygulanabilir hükümlerine ve bu Yönetmeliğin gerekli koşullarına uygun tasarımlanmış elemanları saptamalıdır.

    1.3.2. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardların uygulanmadığı durumda üreticinin benimsediği çözümlerin temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, uygun muayene ve/veya deneyleri uygular ya da uygulatır.

    1.3.3. Üreticinin ilgili standardları uyguladığı hallerde, bu uygulamanın etkin olarak yapılıp yapılmadığını, dolayısıyla da temel gereklere uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için uygun inceleme ve/veya deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.

    1.4. Tip, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluk sağladığı takdirde onaylanmış kuruluş müracaatçıya AT tip inceleme sertifikası tanzim etmelidir. Sözkonusu sertifika, inceleme sonuçlarını, varsa sertifikanın geçerliliğine ilişkin koşulları, onaylanan örnek tipi tanımlayıcı verileri ve yerine göre tipin işlevlerinin tanımlamalarını içermelidir. Teknik resim ve şemalar gibi ilgili teknik dokümanlarda sertifikaya eklenmelidir.

    1.5. Onaylanmış kuruluş, AT tip inceleme sertifikasının verildiğini ve madde 1.7’de belirtilen tipe yapılan eklemeleri, diğer onaylanmış kuruluşlara derhal bildirmelidir. Bu kuruluşlar AT tip inceleme sertifikasının ve/veya eklerinin birer kopyası ile geçerli gerekçe göstererek yapılan muayene ve deney raporlarının birer kopyasını talep edip, temin edebilirler.

    1.6. AT tip inceleme sertifikası vermeyi reddeden ya da bunu iptal eden onaylanmış kuruluş gerekçelerini de belirterek bu kararını sırasıyla kendisini yetkilendiren Bakanlık ve diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

    1.7. Üretici, onaylı tipte yapılan ve temel gereklere uygunluğu etkileyebilecek tüm değişikliklerden AT tip inceleme sertifikası veren onaylanmış kuruluşu haberdar eder. Onaylı tipte yapılan değişiklikler, temel gereklere ya da cihazın kullanımına yönelik uyulması zorunlu koşullara uygunluğunu etkiliyorsa, bu değişiklikler için AT tip inceleme sertifikasını veren onaylanmış kuruluşun ek onayı gerekir.

    Bu ek onay, orijinal AT tip inceleme sertifikasına ek şeklinde verilir.

    2. AT TİPE UYGUNLUK BEYANI

    1.1. AT tipe uygunluk beyanı, üreticinin ilgili cihazların, AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazların bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşıladıklarını beyan etmesidir. Üretici ya da onun Topluluktaki yetkili temsilcisi, her cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir.

    Bu uygunluk beyanı birden fazla cihazı kapsayabilir ve üretici tarafından muhafaza edilir.

    CE uygunluk işaretinin yanına, aşağıda madde 2.3’de belirtilen rasgele denetimlerden sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası da konulmalıdır.

    2.2. Üretici, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere imalat süreci sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihazların AT tip inceleme sertifikasında belirtilen örnek tipe ve bu Yönetmeliğin ilgili temel gereklerine uygun olmasını teminen gerekli tüm önlemleri almalıdır. Üretici tarafından seçilecek onaylanmış kuruluş madde 2.3’de belirtilen şekilde cihazlar üzerinde rasgele denetlemeler yapmalıdır.

    2.3. Cihazların yerinde denetimi, onaylanmış kuruluş tarafından rasgele olarak bir yıllık ya da daha az aralıklarla yapılmalıdır. Yeterli sayıda cihaz incelenmeli ve 6 ncı maddede belirtilen uygulanabilir standardlarda düzenlenen uygun deneyler veya eşdeğer deneyler bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu sağlamak için uygulanır.

    Her seferinde onaylanmış kuruluş, bu deneylerin kısmen mi, tamamen mi uygulanacağına karar verir. Bir ya da daha fazla cihaz onaylanmazsa, bunların pazarlanmasını engelleyici önlemler onaylanmış kuruluş tarafından alınır.

    3. AT TİPE UYGUNLUK BEYANI (ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ)

    3.1. AT tipe uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) üreticinin, cihazların AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu belirterek, aşağıda madde 3.2’deki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Üretici ya da yetkili temsilcisi her cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir. Beyan, üretici tarafından muhafaza edilir. CE uygunluk İşareti AT gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

    3.2. Üretici, cihazların AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu temin eden bir kalite sistemi uygular.

    Üretici, madde 3.4’de belirtilen AT gözetimine tabidir.

    3.3. Kalite Sistemi

    3.3.1. Üretici, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onaylanması için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

    Başvuru şunları içermelidir:

    – Kalite sistem dokümantasyonu,

    – Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair taahhüt,

    – Uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için onaylı kalite sisteminin muhafazası için taahhüt,

    – AT tip inceleme sertifikasının bir kopyası ve onaylı tiple ilgili dokümanlar.

    3.3.2. Üreticinin benimsediği tüm ögeler, koşullar ve hükümler, sistematik ve mantığa uygun bir biçimde kurallar, prosedürler ve yazılı talimatlar şeklinde dokümante edilmelidir. Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Bu dokümantasyon kalite program, plan, kılavuz ve kayıtların yorumunda birliği sağlamalıdır. Belgeler özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:

    – Yönetimin kalite hedefleri, organizasyon yapısı ve sorumlulukları ile cihaz kalitesi konusundaki yetkisini,

    – Üretim süreçleri, kullanılacak kalite kontrol ve kalite güvence tekniklerini ve sistematik faaliyetlerini,

    – Üretim öncesinde, sonrasında ve üretim boyunca yapılacak muayene, test ve bunların uygulanma sıklığını,

    – İstenen cihaz kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkin işleyişini izleme metodunu.

    3.3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin madde 3.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, karşılık gelen uyumlaştırılmış standardları uygulayan kalite sistemleri açısından bu koşullara uygunluğu varsayar.

    Onaylanmış kuruluş kararını üreticiye bildirmeli ve diğer onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar etmelidir. Üreticiye yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, onaylanmış kuruluşun adını ve adresini ve ilgili cihazlara yönelik kararın gerekçesini içerir.

    3.3.4. Üretici, kalite sistemindeki yeni teknoloji ve kalite anlayışlarının sebep olduğu değişikliklerden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder.

    Onaylanmış kuruluş, değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili hükümlere uyup uymadığına veya yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir.

    Kararını üreticiye bildirir. Bildirim, muayene sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

    3.3.5. Kalite sisteminin onayını iptal eden bir onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

    3.4. AT Gözetimi

    3.4.1. AT gözetiminin amacı, üreticinin onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirmesini sağlamaktır.

    3.4.2. Üretici, onaylanmış kuruluşun üretim, muayene, deney ve depo mahallerine inceleme amacıyla erişimine izin vermeli ve özellikle; aşağıdaki hususlara ilişkin olmak üzere gerekli tüm bilgileri sağlamalıdır.

    – Kalite sistemine ilişkin dokümantasyon,

    – Muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları.

    3.4.3. Onaylanmış kuruluş, üreticinin onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve uyguladığını garanti etmek için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu üreticiye sunmalıdır.

    3.4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye haber vermeksizin ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretler sırasında cihazları test eder ya da ettirir. Üreticiye bir muayene raporu ve eğer yapıldıysa bir deney raporu sunar.

    3.4.5. Üretici, talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun raporunu verebilmelidir.

    4. AT TİP UYGUNLUK BEYANI (ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ)

    4.1. AT tip uygunluk beyanı, (ürün kalite güvencesi) aşağıda madde 4.2’deki yükümlülüklerini yerine getiren üreticinin, ilgili cihazların AT tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşıladığını beyan etmesidir.

    Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, her cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlamalıdır. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir ve üretici beyanı muhafaza etmelidir. CE uygunluk işareti, AT gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

    4.2. Üretici aşağıda madde 4.3’de belirtildiği gibi, cihazların son muayenesi ve deneyleri için onaylı kalite sistemini uygular. Üretici aşağıda madde 4.4’de belirtilen AT gözetimine tabidir.

    4.3. Kalite Sistemi

    4.3.1. Bu işlemde üretici, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onayı için başvuruyu kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar.

    Başvuru şunları içermelidir:

    – Kalite sistem dokümantasyonu,

    – Onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdü,

    – Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair taahhüt,

    – Onaylı tiple ve AT tip inceleme sertifikasının bir kopyasıyla ilgili dokümanlar.

    4.3.2. Kalite sisteminin bir parçası olarak, her bir cihaz muayene edilmeli ve 6 ncı maddede belirtilen uygulanabilir standardlarda belirtilen deneyler ya da bu Yönetmelikteki temel gereklere uygunluğunu denetleyen eşdeğer deneyler uygulanmalıdır. Üreticinin benimsediği tüm öğeler, yönetmelik ve hükümler; tedbirler, prosedürler ve yazılı talimatlar sistematik olarak ve mantıklı bir şekilde dokümante edilmelidir. Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır.

    Kalite sistem dokümantasyonu, özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:

    – Yönetimin kalite hedeflerini, örgütsel yapısını ve cihaz kalitesine ilişkin sorumluluk ve yetkilerini,

    – Üretim sonrasında uygulanacak kontrol ve deneyleri,

    – Kalite sisteminin etkin işleyişini doğrulama metodunu.

    4.3.3. Onaylanmış kuruluş, yukarıda madde 4.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, karşılık gelen uyumlaştırılmış standardları uygulayan kalite sistemleri açısından bu koşullara uygunluğu varsayar. Onaylanmış kuruluş, kararını üreticiye bildirir ve diğer onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar eder. Üreticiye yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, onaylanmış kuruluşun adını ve adresini ve ilgili cihaza yönelik gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

    4.3.4. Üretici, kalite sisteminin gerektirdiği adaptasyonlardan, örneğin yeni teknoloji ve kalite anlayışlarından kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder.

    Onaylanmış kuruluş değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili hükümlere uyup uymadığına ya da yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir.

    Onaylanmış kuruluş kararını üreticiye bildirir. Bildirim, muayene sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

    4.3.5. Kalite sisteminin onayını iptal eden onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

    4.4. AT Gözetimi

    4.4.1. AT gözetiminin amacı, üreticinin onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirmesini sağlamaktır.

    4.4.2. Üretici, onaylanmış kuruluşun, muayene, deney, depo mahallerine inceleme amacıyla erişimine izin vermeli ve özellikle aşağıdaki hususlara ilişkin olmak üzere gerekli tüm bilgileri sağlamalıdır;

    – Kalite sistemine ilişkin dokümantasyon,

    – Muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları.

    4.4.3. Onaylanmış kuruluş üreticinin onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve uyguladığını garanti etmek için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu üreticiye vermelidir.

    4.4.4. Ayrıca onaylanmış kuruluş üreticiye haber vermeksizin ziyaretlerde bulunmalıdır. Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş cihazları test eder ya da ettirir. Onaylanmış kuruluş üreticiye bir muayene raporu ve eğer yapıldıysa bir deney raporu verir.

    4.4.5. Üretici talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun raporunu verebilmelidir.

    5. AT DOĞRULAMASI

    5.1. AT doğrulaması, üreticinin ya da onun yetkili temsilcisinin cihazların, AT tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygunluğunu ve bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılayıp sağladığını beyan etmesidir.

    5.2. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, imalat işleminin, imal edilen cihazların AT tip inceleme sertifikasında açıklanan tipe ve kendilerine uygulanan bu Yönetmeliğin gereklerine cihazların uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, her bir cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Uygunluk belgesi birden fazla cihazı kapsayabilir ve bu belge, üretici ya da onun yetkili temsilcisi tarafından muhafaza edilmelidir.

    5.3. Onaylanmış kuruluş, ya madde 5.4’de belirtildiği gibi her bir cihazı muayene ve test ederek ya da madde 5.5’de belirtildiği gibi cihazları istatistiki bazda muayene ve test ederek, cihazların bu Yönetmelik gereklerine uygunluğunu denetler.

    5.4. Her bir cihazı muayene ve test ederek onaylama.

    5.4.1. Tüm cihazlar tek tek incelenir ve 6 ncı maddede belirtilen ilgili standardlarda istenilen deneyler ya da eşdeğer deneyler, cihazların AT tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe ve kendilerine uygulanan bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu doğrulamak için yapılır.

    5.4.2. Onaylanmış kuruluş her cihaza bir kimlik numarası vermeli ya da verdirmeli ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir. Uygunluk sertifikası birden fazla cihazı kapsayabilir.

    5.4.3. Üretici talep edildiği takdirde, onaylanmış kuruluşun düzenlemiş olduğu uygunluk belgesini göstermek zorundadır.

    5.5. İstatistiksel doğrulama

    5.5.1. Üreticiler üretilen cihazları bir örnek yığınlar halinde sunmalı ve imalat işleminin, üretilen grupların bir örnek olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

    5.5.2. İstatistiki denetim

    Cihazlar özellikleri itibariyle istatistiksel kontrole tabidir. Cihazlar, aynı koşullarda imal edilen aynı modelin birimlerinden oluşan tanımlanabilir yığınlar halinde gruplanmalıdır. Yığın rastgele aralıklarla muayene edilir. Örnekleme ile seçilen cihazlar tek tek incelenir. Partinin onaylanacağını yada reddedileceğini belirlemek üzere 6 ncı maddede belirtilen standardlara göre uygun deneyler veya eşdeğer deneyler yapılır.

    Aşağıdaki özelliklere sahip bir örnekleme sistemi uygulanır:

    – 0,5-1,5 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip %95 onay olasılığına tekabül eden bir kalite düzeyi,

    – 5-10 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip %5 onay olasılığına tekabül eden bir kalite limiti,

    5.5.3. Yığınlar kabul edilirse, onaylanmış kuruluş her cihaza kimlik numarası iliştirmeli ya da iliştirtmeli ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir. Örneklemede uygun bulunmayan ürünler dışındaki diğer tüm cihazlar piyasaya sürülebilir.

    Bir yığın reddedilirse, onaylanmış kuruluş yığının piyasaya sürülmesini engelleyecek uygun önlemleri almalıdır. Yığınların sık sık reddedilmesi durumunda, onaylanmış kuruluş istatistiki doğrulamayı askıya alabilir.

    Üretici onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında bu kuruluşun kimlik kayıt numarasını iliştirebilir.

    5.5.4. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, talep üzerine onaylanmış kuruluşun vermiş olduğu uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır.

    6. AT BİRİM DOĞRULAMASI

    6.1. AT Birim doğrulaması, üreticinin ya da yetkili temsilcisinin aşağıda madde 6.2’de belirtilen sertifikayla birlikte çıkan ilgili cihazın, bu Yönetmeliğin gereklerini karşılamasını sağlaması ve beyan etmesidir. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi cihaza CE uygunluk işareti iliştirmeli ve kendisinin muhafaza edeceği yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir.

    6.2. Onaylanmış kuruluş cihazı incelemeli ve cihazın bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu sağladığını tespit etmek için, tasarım dokümanlarını da dikkate alarak uygun deneyleri yapmalıdır. Uygunluğu tespit edilen cihazlara Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası iliştirilmeli veya iliştirilmesi sağlanmalı ve muayenelerden sonra uygunluk sertifikası verilmelidir.

    Onaylanmış kuruluş kendi kimlik kayıt numarasını onaylı cihaza iliştirmeli ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir.

    6.3. Cihazın tasarımıyla ilgili teknik dokümantasyonun amacı, EK-IV’de de belirtildiği gibi, cihazın bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini ve cihazın tasarımının, üretiminin ve işleyişinin anlaşılmasını sağlamaktır.

    EK-IV’de belirtilen tasarım dokümantasyonu onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır.

    6.4. Onaylanmış kuruluş gerekli gördüğü takdirde, cihaz monte edildikten sonra muayene ve deneyler uygulayabilir.

    6.5. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun vermiş olduğu uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır.

    EK – III

    CE UYGUNLUK İŞARETİ VE KAYITLARI

    1. CE Uygunluk İşareti, aşağıda gösterildiği gibi “CE” harflerinden oluşur.

    ————————

    ŞEKİL YERALMAKTADIR

    ————————

    CE Uygunluk İşaretini, üretim kontrol safhasına katılan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası izler.

    2. Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE Uygunluk İşaretiyle birlikte şu bilgileri de taşımalıdır:

    – İmalatçının adı ya da ayırt edici işareti,

    – Cihazın markası,

    – Kullanılıyorsa şebeke geriliminin tipi,

    – Cihaz kategorisi,

    – CE Uygunluk İşaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.

    Cihazın niteliğine göre, tesis için gereken bilgiler eklenebilir.

    3. CE Uygunluk İşareti, küçültüldüğünde ya da büyütüldüğünde yukarıdaki şeklin oranları korunmalıdır.

    CE Uygunluk İşaretinin farklı uygulamaları, 5 mm.den az olmayacak aynı dikey boyutlara sahip olmalıdır.

    EK – IV

    TASARIM DOKÜMANTASYONU

    Tasarım dokümantasyonu, onaylanmış kuruluşun istediği seviyede değerlendirmesi için, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

    – Cihazın genel bir tanımı,

    – Cihazın kavramsal tasarımları, imalat resimleri ile parça alt montaj grubu, devrelerle ilgili diyagramları,

    – Yukarıdakilerin anlaşılabilmesi için cihazın çalışmasını da içeren gerekli tanım ve açıklamalar,

    – 6 ncı maddede atıfta bulunulan kısmen ya da tamamen uygulanan standardların bir listesi ile 6 ncı maddede atıfta bulunulan standardlar uygulanmadığında, temel gerekleri karşılamak için kullanılan çözümlerin tanımı,

    – Deney raporları,

    – Montaj ve kullanım talimatları.

    Uygun hallerde tasarım dokümantasyonu şunları içermelidir:

    – Cihaza takılan donanım ile ilgili onay sertifikaları,

    – Cihazın üretim ve/veya muayene ve/veya izlenme metotlarıyla ilgili onaylar ve sertifikalar,

    – Onaylanmış kuruluşun yaptığı değerlendirmeye faydalı olacak her türlü dokümanlar.

    EK – V

    Onaylanmış Kuruluşların Yetkilendirilmesinde Uygulanacak Asgari Kriterler.

    Bakanlık tarafından yetkilendirilen onaylanmış kuruluşun yerine getirmesi gereken asgari koşullar:

    – Personel ile gerekli araç ve ekipmanın bulundurulması,

    – Personelin teknik yeterliliği ve mesleki dürüstlüğü,

    – Bu cihazlarla doğrudan ya da dolaylı ilişkili olan tüm çevrelerden, gruplardan ya da kişilerden bağımsız olarak, deneylerin uygulanması, raporların hazırlanması, sertifika düzenlenmesi ve bu Yönetmelikte istenen gözetimin yerine getirilmesi,

    – Personelin mesleki sırları saklaması,

    – Ulusal bir mevzuat gereğince devlet tarafından sigorta edilmediği durumlarda veya sorumluluğu devletin üstlenmesi halleri dışında, onaylanmış kuruluşun bir kusur sorumluluğu sigortası olmalıdır.

    İlk iki koşulun yerine getirilişi, Bakanlık ya da tarafından oluşturulan organlarca periyodik olarak doğrulanmalıdır.

   

önceki yazilarimizda da ce belgesi fiyatı ile ilgili makaleler paylasmistik ce belgesi danışmanlığı da bu sektörde hizmet verenler içinde bulununuyor. ce belgesi fiyatı tarzi ihtiyaçlari bu kurumdan temin edebilirsiniz.

138 View

Leave a Comment