Yatırım Teşvik  Belgesinin Süresi 2+1 toplamda 3 yıldır. Teşvik Belgesi yasasına göre süre bir defa uzatılabilir. Tekrar süre verilmez.

patent-tescili

 

Belgenin süresi belgenin içinde aşağıda belirtildiği gibi yazılıdır.
Yatırıma Başlama Tarihi       : 10/01/2013
Yatırımın Bitiş Tarihi            : 10/01/2015

Mücbir sebep veya fevkalade hallerde süre uzatma: Yatırım, yatırımcının aşağıda belirtilen mücbir sebepler ve mücbir sebep veya fevkalade hal durumları ile ilgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil gerçekleştirilemediğinin tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında bir defaya mahsus ek süre verilebilir.

Mücbir sebepler: İspatlanmak ve ilgili makamlardan alınan raporlarla tevsik edilmek kaydıyla, yangın, sel, deprem, fırtına vb. gibi konular mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

  1. Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazının sigorta hasar Ekspertiz raporu ile birlikte tevsiki),
  2. Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki),
  3. Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki),
  4. Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali,
  5. Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile tevsiki),
  6. Yatırım konusu makine-teçhizatın, yatırımcı iradesi ve kusuru dışında bir sebeple elden çıktığının (çalınması gibi) resmi kurumlardan alınacak belge ile tevsik edilmesidir.
251 View

Leave a Comment