ce

Bu kapsamda verilen hizmetler;

– İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre sertifikalı  İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) ile hizmet verilmesi.

– İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre, sertifikalı işyeri hekimi ve sağlık personeli ile hizmet verilmesi.

– İşyeri faaliyetleri, sağlık ve çevre risk analizlerinin yapılması,

– Çalışanlara oryantasyon, Çevre ve İSG bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin verilmesi,

– İşyerinde çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu  (ÇİSG) oluşturulması,

– Çalışanların özlük dosyalarının kontrol edilmesi ve eksik evrakların hazırlanması,

– Çalışanlara yaptıkları işe uygun sağlık raporlarının verilmesi.

– Çalışanların yaptıkları işle ilgili KKD’lerin tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi,

– İşyeri sağlık, meslek hastalığı, iş kazası, ramak kala kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması,

– İşyeri makine ve ekipman sicil dosyalarının oluşturulması,

– Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının aldırılması,

– Acil durum  müdahale planları yapılması, acil durum  müdahale ekipleri oluşturulması ve tatbikatların yaptırılması,

– Acil durum  müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesi,

– İşyerine ve yapılan işe uygun çevre, trafik ve iş güvenliği uyarı levhalarının tespit edilmesi ve konulması,

– İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması,

– Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması,

– Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılması,

– İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili kayıtların 10 yıl süreyle arşivde saklanması,

– Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata  göre işverene danışmanlık yapması öngörülmüştür.

Read More


iso9001-faydalari

ACİL DURUM PLANI  

I- TANIM:

Acil Durum: İşyerinde meydana gelen; ciddi yaralanmalara, hayat kayıplarına neden olan ve makine ve tezgahlar ile işyeri bina ve eklentilerine zarar veren olaydır.

Acil duruma:

a) Fabrika kuruluş hatası,

Yangın, büyük üretim arızaları,

İş kazaları

Kimyasal madde kazaları (sızıntı, dökülme, parlama, patlama)

Tehlikeli madde üreten,kullanan ve depolayan işletmelere yakınlık

 

b) İnsan hatası

Büyük üretim arızaları

Toplu gıda zehirlenmeleri

İş kazaları

Kimyasal madde kazaları (sızıntı, dökülme, parlama, patlama)

Enerji kesilmesi

Havayolu koridoru

Tehlikeli madde üreten,kullanan ve depolayan işletmelere yakınlık

Savaş hali

c) Doğal olaylar

Deprem, sel, yağmur, fırtına, aşırı sıcak, aşırı soğuk

Yoğun kar yağışı

Hava ve su kirliliği

Enerji kesilmesi

Haşarat salgını

 

d) Araç Çarpması

Tesise çarpma şeklinde kaza

Trafik kazaları

e) Sabotaj

neden olur.

ACİL DURUMDA

a) Yangın

b) Patlama

c) Zehir salınımı

d) Yıkım

sonuçları ortaya çıkar.

II- AMAÇ:

Meydana gelebilecek büyük tehlikelerde, bu tehlikelerin kontrolü ile büyük kazaların etkilerinin hafifletilmesi amaçlanmalıdır. Hafifletme unsurlarından  biri acil durum planlamasıdır. Meydana gelebilecek tehlikelerin önceden planlanarak ve bunların olası sonuçları tasarlanarak acil olarak yapılması gerekenler belirlenmelidir.

Acil durum planında:

a) Acil durumu sınırlandırmak ve eğer mümkünse ortadan kaldırmak,

b) Kazanın insan ve işyeri üzerindeki etkilerini azaltmak,

ana hedeflerdir.

Acil durum planında:

a) Acil Durum Öncesi

b) Acil Durum Sırasında

c) Acil Durum Sonrasında

Olmak üzere,

Şirket içi kaynakların kullanılması ve yönetilmesi

Topluluk içi kaynakların kullanılması ve yönetilmesi

Topluluk dışı kaynakların kullanılması ve yönetilmesi

İçin uygulamaların doğru şekilde yapılmasına yol göstermektir.

  III- TEHLİKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TANIMI:

III.A- Tehlikeler, çalışan personelce üstesinden gelinebilecek ufak, dışarıdan yardım gerektirmeyecek olaylar ile çok büyük olaylar aralığında olmalıdır. Bu olaylar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

1-      Yanma ve patlama meydana getiren olaylar.

2-      Zehirlenme oluşturan olaylar.

3-      Afet (Deprem, sel baskını.)

4-      Kazalar

1-      Yanma ve patlama meydana getiren olaylar:

a)      Patlama tehlikesi olmayan büyük yangınlar, yüksek seviyeli termal radyasyon ve dumandan oluşan tehlikeler.

b)     Tehlikeli madde bulunan bölümde yangın tehlikesi, yangının yayılmasıyla oluşan tehlike, patlama ve zehirli maddelerin salınımı.

c)      Çok az uyarı veya hiç uyarısız patlama, patlama dalgasıyla gelen tehlikeler, uçan

parçacıklar ve yüksek seviyeli termal radyasyon.

2-      Zehirlenme oluşturan olaylar.

a)      Zehirli maddelerin yavaş yavaş, aralıklarla salınımı. Ör: Akan bir valften.

b)     Yangınla tehdit edilen bölümde korumanın tam anlamıyla ortadan kalkmasıyla oluşan tehlikeler.

c)      Organizasyon ve kurulum hatası nedeniyle zehirli maddenin sınırlı biçimde ani salınımı. Ör: Boru kırılması sonucu, sınırlı, boyutlu hızlı bir şekilde yayılabilen zehir bulutu tehlikesi.

d)     Fazla depolama veya kanal sürecinde kontrol edilemeyen kimyasal reaksiyon ve güvenlik sisteminin çalışmaması nedeniyle zehirli maddelerin  çok fazla salınımı, temas alanı çok geniş bir tehlike oluşturacaktır.

3-      Afet (Deprem, sel baskını.)

a)      Deprem ve sel baskını gibi doğal acil durumlarda, bu olayların kendine özgü tehlikeleri ortaya çıkacaktır. Ör: Depremde bina yıkılması.

b)     Bu gibi olayların yukarıda 1. ve 2. maddelerde meydana getirebileceği tehlikeler ortaya çıkacaktır.

III.B- Tehlike değerlendirilmesi aşağıdaki kriterleri içermelidir.

1-      Olay:

a)      Göz önüne alınacak en kötü olaylar

b)     Bu kötü olayların rotası

c)      Tüm hat boyunca az önemli olayların zaman ölçeği

d)     Gelişimleri durmuşsa az önemli olayların boyutu

e)      Olayların nispi olasılıkları

f)       Her olayın sonucu

2-      Miktar ve salınım:

a)      Salınan tehlikeli maddenin miktarı

b)     Tehlikeli maddenin salınım oranı

c)      Tehlikeli maddenin salınım sonucu etkileri

3-      Etkisi:

a)      Yangın veya ateş topu veya zehirli gaz bulutu santralden olan uzaklık göz önüne     alınarak tayin edilmelidir.

b)     Patlama yüksek basıncının maddeler üzerindeki etkisi belirtilmelidir.

c)      Korunmamış deri üzerinde termal radyasyonun etkisi belirtilmelidir.

d)     Zehirli gaz yoğunluğunun zaman bağlantılı olarak insan üzerindeki etkisi belirtilmelidir.

 

IV- İŞYERİ ACİL DURUM PLANLAMASI:

 IV.A- PLANIN VE ACİL DURUM HİZMETLERİNİN BELİRLENMESİ: 

1-          Acil durum planlamasında işyerine özgü risk değerlendirilmesi ve çözümlemesinden yararlanılmalıdır.

2-          Önceden sezilmiş olayların boyutunun ve doğasının tayini ve olma olasılığı değerlendirilmelidir.

3-          Planın düzenlenmesi ve acil durum servislerinin de dahil edildiği dış yetkililerle irtibat sağlanmalıdır.

4-          Prosedürler için,

a)      alarm meydana getirilmeli,

b)      işyeri içi ve dışıyla iletişim  telefon vasıtasıyla       sağlanmalıdır.

5-          Uygulayıcı personel görev ve sorumlulukları,

a)      İş yerel koordinatörü,

b)      İş ana koordinatörü             olarak belirlenmelidir.

6-    Acil durum kontrol merkezi                oluşturulmalıdır.

7-    Yerel alandaki hareket olanakları ve koşulları                  belirlenmelidir.

8-    Yerel alan dışındaki hareket olanakları ve koşulları          belirlenmelidir.

9-  Hastalık, tatiller, kapanma dönemleri gibi yalnızca güvenlik personelinin bulunduğu zamanlarda, diğer bir deyişle tehlikenin oluşabileceği tüm zamanlarda planın uygulama olanağı,            belirlenmelidir.

IV.B- ALARM VE İLETİŞİM MEKANİZMASI: 

1-      Alarm:

a)      Alarm sesli ve ışıklı olarak düzenlenmelidir.

b)      Alarm işyerinin enerji kaynağında ayrı hattan beslenmelidir.

c)      Alarm sesi, işyerinde kullanılan diğer  uyarı seslerinde ayrı tonda olmalıdır.

d)     Daha önce yapılan tatbikatlarla, alarm sesinin  herkes tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

e)      Alarm herkes tarafından kolay çalıştırılabilir türde olmalıdır.

f)       Gerekli durumlarda otomatik alarmlar tesis edilmelidir.

2-      İletişim:

a)      Alarm verildiği zaman acil durum görevlilerine haber verilmelidir.

b)      İletişimde olağan telefon hattı, GSM, telsiz olanaklarından yararlanılmalıdır.

c)      Mümkünse itfaiyeye doğrudan bir hatla bağlanılmalıdır.

d)     Gerekirse, acil durumun ölçeğini ve tipini belirleyecek kod sözcükleri önceden belirlenir.

IV.C- PERSONELİN ATANMASI VE GÖREVLERİN TANIMI: 

Acil durumda iki temel insan görevlendirilir.

1-      Olay Yerel Koordinatörü

2-      Olay Ana koordinatörü

1-      Olay Yerel Koordinatörü :

Olayı kontrol altına alır.

Olay anında işyerinde görevli kişidir.

24 saatlik vardiya uygulamalarını düzenler.

Bir asıl kontrolör yanında, vardiyalı çalışmalarda yedekleri de belirlenir.

Olay anında herkes tarafından tanınabilir olması için özel giysili ve baretli olmalıdır.

Görevleri aşağıdaki gibidir.

a)      Olayın ölçeğini tayin etmek. ( Hem iç hem de dış acil durum hizmetleri için )

b)      Çalışanların güvenliğini sağlamak, işyeri ve olayın olduğu bolüme olacak zararları ve madde kaybını azaltmak için acil durum prosedürlerini başlatmak.

c)      İtfaiye gelene kadar, işyerinin kurtarma ve yangın söndürme ekipleri ile kurtarma ve yangınla mücadele operasyonlarını yönetmek.

d)     Kayıpları araştırmak.

e)      Görevleri acil olmayan çalışanları, toplama alanlarına tahliye etmek.

f)       Acil durum kontrol merkezi ile iletişimi kurmak.

g)      Olay Ana Koordinatörü gelene kadar, onun sorumluluklarını tespit etmek.

h)      İstenildiği zaman acil durum servislerine öğüt ve bilgi sağlamak.

2-      Olay Ana koordinatörü:

Olay ana kontrolörü kıdemli yöneticilerden( en kıdemli) olmalıdır.

Olay mahallinden ayrılıp, Acil Durum Kontrol Servisine geçtiğinde operasyonu doğrudan yönetecek sorumluluk ve yetkide olmalıdır.

Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a)      Saptanan acil durum planı içeriğinde yer almayan gerekli bir acil durum söz konusu ise buna karar vermek.

b)      Etkilenen alanın dışında doğrudan operasyon kontrolünü uygulamak.

c)      Yüksek olasılık içeriğindeki olayları tayin etmek ve gözlemlemek için geliştirmeleri yapmak.

d)     Olay Yerel Koordinatörü ve anahtar personel ile danışmalı olarak, bölümün yada tüm işyerinin kapatılmasını ve tahliyesini yönetmek.

e)      Yaralıların yeterli özen gördüğünden emin olmak.

f)       İtfaiye ve polis servislerinin şefleri, İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Teknik Elemanı, İşyeri sağlık birimi ve İşyeri Hekimi ile irtibatta olmak.

g)      İş alanındaki trafik hareketlerini kontrol etmek.

h)      Sağlanacak acil yardımın kaydını düzenlemek.

i)        Basın organlarına yetkili demeçleri vermek.

j)        Acil durumdan sonra etkilenen alanların rehabilitasyonlarını kontrol etmek.

IV.D- ACİL DURUM KONTROL MERKEZİ: 

Acil Durum Kontrol Merkezi acil durum çalışmalarının ele alındığı, yönetildiği, koordine edildiği yerdir.

Ufak işler için, acil durumda anında kontrol merkezine dönüştürülebilecek bir ofis düzenlenebilir.

Büyük işler için amacına uygun olarak inşa edilmiş bir bina düşünülmelidir.

Acil durum merkezi minimum tehlike içeren bir yerde olmalıdır.

Çok büyük işletmelerde 2 tane kontrol merkezi olmalıdır.

Acil durum kontrol merkezi aşağıdaki kişilerden oluşur.

Olay Ana Koordinatörü

Anahtar Personel (Acil Durum Planında doğrudan yer almamış işyerinin kıdemli yöneticileri, Halkla İlişkiler Yöneticisi vb.)

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi (Yaralıların ilk müdahale ve sağlık kuruluşlarına sevkinde de yer alacağı için zaman zaman bulunabilir)

İtfaiye kıdemli yetkilisi

Polis kıdemli yetkilisi.

Acil durum kontrol merkezleri aşağıdakileri içermelidir.

a)      Yeterli sayıda dış telefon. Eğer mümkünse acil durum sırasındaki kargaşalığı önlemek için yalnızca  biri dışarıyı aramalıdır.

b)      Yeterli sayıda iç telefon.

c)      Yeterli sayıda GSM ve telsiz ekipmanı.

d)     İşyerinin ve işlerin aşağıdakileri içerecek planı.

1)      Çok fazla tehlikeli madde bulunan alanlar,

2)      Güvenlik ekipmanının kaynakları,

3)      Yangınla mücadele sistemi ve ek su kaynağı,

4)      Yol çalışmaları hakkında bilgi içeren, site girişleri ve yollar,

5)      Toplama noktaları,

6)      Çevre toplulukları ile ilgili işlerin konumu,

7)      Araç parkları.

8)      Acil durum sırasında etkilenen alanları, vb. gösterecek ek iş planları

e)      Not defterleri, kalemler.

f)       Çalışanların mevcut sicilleri.

g)      Acil durum kontrol merkezi elemanları ile  anahtar personelin adres ve telefon listesi.

IV.E- OLAY YERELİNDEKİ ÇALIŞMA:

Olay yerindeki acil durum planının temel amacı, olayı kontrol altına almak ve sınırlamak, böylece  yanındaki ve yakındaki diğer bölüme yayılmasını önlemektir. Plan dahilinde yapılan işlemlerde bile, olayın her zaman kontrol altına alınması ve acil durumun geçiştirilmesi mümkün olmayabilir. Plan uygulanması dışında yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

a)      Tahliye:

1)      Önemli işi olmayan personel genellikle olay alanından ve komşu alanlardan tahliye edilir.

2)      Tahliye yeri önceden belirlenmiş  güvenli bir buluşma noktasına  olmalıdır.

3)      Zehirli gaz yayılımı riski bulunan yerlerde rüzgar yönünün etkileri göz önüne alınarak alternatif bir şekilde düzenlenmelidir.

4)      Buluşma noktasına ulaşan personelin kaydını tutacak biri belirlenmelidir.

5)      Tutulan kayıt Acil Durum Kontrol Merkezine iletilmelidir.

b)      Olayla ilgili personele açıklama yapılmalıdır.

c)      Kayıtlar ile ilgili çalışma:

1)      Acil durum kontrol merkezinde, toplanma yerine ulaşan personel ile işyerinde bulunması gerekli personel kayıtları karşılaştırılmalıdır.

2)      Bu kayıtları tutacak ve karşılaştıracak kişi önceden belirlenerek atanmalıdır.

3)      Karşılaştırma sonucu kayıp insan var ise ve bunun nerede olduğu biliniyorsa,Olay Yerel Koordinatörü uyarılmalı ve daha sonraki arama için düzenlemeler yapılmalıdır.

4)      Personelin, isim, adres, telefon listeleri Acil Durum Kontrol Merkezinde bulundurulmalıdır. Bu, personelin yaralanması halinde, yakınlarına hızlı bir şekilde haber verebilmek için gereklidir. Adres ve yakınlarının akrabalık derecesi bilgileri güncelleştirilmelidir.

d)     Halkla İlişkiler:

1)      Medyanın ilgisini çekecek ve yayımlara neden olacak olaylarda, acil durum personelinin bu yayımlardan etkilenmesini önlemek amacıyla, olay ile ilgili bilgi verecek bir kişi belirlenmelidir.

2)      Belirlenen kişi, Olay Ana Koordinatörü, İşyeri Kıdemli Yöneticisi veya Halkla İlişkiler Yöneticisinden biri olmalıdır.

3)      Basının diğer çalışanlarla olan sorgulamalarında da bu atanmış kişi yönlendirici olmalıdır.

e)      Rehabilitasyon:

1)      Acil durum, yangın söndürülüp, tekrar alev almayacak hale gelinceye kadar,

2)      Gaz salınımı varsa, gaz kaçağı durdurulup, gaz bulutu güvenli bir şekilde dağılana kadar sürdürülmelidir.

3)      Bunlardan sonra da olay mahalline girilirken dikkatli olunmalıdır.

4)      Olay sonucunda, İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Teknik elemanınca inceleme yapılmalıdır.

 

IV.F- KAPATMA PROSEDÜRLERİNİN PLANLANMASI:

Kapatma işlemlerinde, eğer işyeri tek siteli bir konumda ise, kapatma halinde işyeri için sorun yaratmaz. Ancak, çok siteli ve işyerinin bir bölümünün kapatılmasının diğer bölümlerdeki çalışmayı önemli ölçüde aksatacak nitelikte ise, bu hususlar planlamada göz önüne alınarak uygulama bu doğrultuda yapılmalıdır.

IV.G- ACİL DURUM PROSEDÜRLERİNİN TATBİKATI:

a)      Personelin her birinin acil durum sırasındaki görevini bilmesi sağlanmalıdır.

b)      Plan düzenli bir şekilde kontrol edilmeli ve güncelleştirilmelidir.

c)      Planda yer alan iletişim sistemi sürekli kontrol edilmelidir.

d)     Tahliye tatbikatları düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

e)      Acil durum planını test etmek için tablo üstü alıştırmaları yapılmalıdır.

Read More


daha önce iso 9001 almak ile alakali yazilar paylasmistik bu sektörde yillardir faaliyet gösteren bir kurulus da iso 9001 belgesi ne demek. iso 9001 başvuru formu tarzi ürünleri bu kurumdan temin edebilirsiniz.
iso 9001 kaliyet yönetim belgesi hakkinda fikirlerin görüslerinin|görüslerin} , tanimlarin bulundugu bölümümüze göz atabilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 sertifikası nasıl alınır nasil bir seydir gibi sorularin yanitlarini ve vermeye çalistik.
Su günlerde popülerlesen iso 9001 belgesi için gerekli belgeler hakkinda tanimlar burada. iso 9001 veren kuruluşlar ile ilgili kullanicilarimizin elestrileri ve bunla beraber daha fazlasini burdan bulabilirsiniz.İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md.6’da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre;
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Kanun kapsamı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md.6’da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
Buna göre;
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.Kanun kapsamı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.


MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Read More


önceki yazilarimizda da iso 9001 sertifikası nasıl alınır adina bildiklerimizi ziyaretçilermizle paylasmistik. iso 9001 nedir ne işe yarar da bu alanda faaliyet gösterenler arasinda yer aliyor. iso 9001 belgesi yenileme tarzi ürünleri bu sirketten satin alabilirsiniz.
iso 9001 belgesi için gerekli belgeler ile ilgili fikirlerin yorumlarinin|görüslerin} , açiklamalarin yer ettigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Ayrica iso 9001 belgesi eğitim nasil bir seydir gibi konularin çözümünü veya isledik.
Su zamanlarda popülerlesen iso 9001 nedir hakkinda elestriler bu makalede. iso 9001 belgesi nedir hakkinda ziyaretçilerimizin yazilari ile daha fazlasini bu adreste görebilirsiniz.Risk Analizi Yeni yıldan itibaren bütün işyerleri için risk değerlendirmesi yapma şartı getirildi. Bu kapsamda, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bunların riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi gerekiyor. İşte bütün bu risklerin derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara risk değerlendirmesi diyoruz. Bu yapılırken şu hususlar dikkate alınacak:

İş ekipmanı önemli:

* Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,

* Kullanılacak iş ekipmanıyla kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,

* İşyerinin tertip ve düzeni,

* Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

NOT:    3 bin lira para cezası

Bugün Gazetesinde yer alan habere göre; Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işveren hakkında 3 bin lira para cezası uygulanacak. Eğer takip eden aylarda da bu yapılmazsa, her bir ay için 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Cezaların tahakkuku 2013 Ocak ayı itibariyle başlayacak.

Örnek:    Yanında işçi çalıştıran Marangoz Ahmet Bey’in, 30 Aralık 2012 itibariyle risk değerlendirmesi yapmadığı tespit edilirse kendisine 3000 lira idari para cezası uygulanacak. Bu arada 10 kişiden az çalışanı olup da az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, risk değerlendirmesini işveren de yapabilir. Değerlendirme bir rapor halinde işyerinde muhafaza edilmeli.

Read More


GSEN Hijyen SertifikasıRusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan’a ihraç edilmek istenen Ölçüm Cihazları, Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu tarafından kontrol edilmek sureti ile kayıt altına alınmaktadır.

Bu ürünlerin başlıcaları ;

 • Endüstriyel Ölçüm Cihazları

 • Jeodezi ve Hidroloji Aktiviteleri ile ilgili Ölçüm Cihazları

 • İç piyasada kullanılan Ölçüm ve Tartı Cihazları

 • Devlete ait kurumlar ve Milli Güvenlikle İlgili Ölçüm Cihazları

 • Çevre Sağlığı ile ilgili Ölçüm Cihazları

 • Sporla ilgili Ölçüm Cihazları

 • İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili Ölçüm Cihazları

Read More


bundan önce de iso 9001 resmi evraklar adina bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. bu alanda uzun süredir faaliyet gösteren bir sirket de iso 9001 bilgi veren firmalar. iso 9001 belgesi başvurusu tarzi ihtiyaçlari bu kurumdan temin edebilirsiniz.
iso 9001 istanbul kullanici görüslerinin|görüslerin} ve açiklamalarin bulundugu bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunun yaninda ucuz iso 9001 belgesi
tanimi nedir seklindeki sorularin yanitlarini ve bulmaya çalistik.
Su zamanlarda popülerlesen iso 9001 belgesi alma sartları ile alakali elestriler burada. iso 9001 hakkinda kullanicilarimizin yazilari ile çok daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.daha önceki yazilarimizda da iso 9001 veren şirketler ile ilgili makaleler paylasmistik bu sektörde çok uzun zamandir faaliyet gösteren bir sirket de iso 9001 resmi evraklar. iso 9001 belgesi ne kadar tarzi ürünleri bu kurumdan satin alabilirsiniz.
iso 9001 belgesi sorgulama hakkinda fikirlerin görüslerinin|görüslerin} ve örneklerin yer aldigi bölümümüze göz atabilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 standartları nedir gibi konularin çözümlerini ve isledik.
Bugünlerde popülerlesen iso 9001 belgesi nasıl alınır ile ilgili yorumlar yazida. iso 9001 fiyatları için yazarlarimizin yaklasimlari ve bunla beraber çok daha fazlasini burdan görebilirsiniz.

rtnRTN (ROSTEKHNADZOR) Sanayi Güvenliği SertifikasıGerek Rusya Federasyonu’na, gerekse de Ukrayna ve Kazakistan’a, ülke kalite sertifikaları alınmadan Medikal Cihaz ve Ekipmanların ihraç edilmesi ve kullanılması yasaktır.

Ülke kalite sertifikalarının alınabilmesi içinse ilgili ülke Sağlık Bakanlıkları’nın özel izni gerekmektedir. Bu özel izin, gönderilen numunelerin incelenmesi, teknik ve medikal ekzpertiz raporlarının hazırlanması ve Sağlık Bakanlığı komisyonu tarafından onaylanması neticesinde, genellikle 10 yıllık bir süre için verilir.

Read More


GOSTSTROY İnşaat Ürün SertifikasıRusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan’a ihraç edilen ürünlerin bir kısmına gümrüklerde ibraz edilmek üzere kalite sertifikası gerekmemektedir. Bu hallerde, gümrüğe hitaben yazılmış olan resmi  bir yazı niteliğindeki Gereksizlik (Red) mektubu kullanılmaktadır.

Read More


daha önce iso 9001 veren firmalar ankara adina bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. bu sektörde çok uzun zamandir hizmet veren bir kurulus da iso 9001 sertifikası. iso 9001 belgesi veren firmalar ankara gibi ihtiyaçlari bu kurumdan alabilirsiniz.
iso 9001 geçerlilik süresi ile alakali kullanici görüslerinin|görüslerin} , tanimlarin yer ettigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 belgesi almak nasil bir seydir gibi konularin çözümünü ve arastirdik.
Son zamanlarin popüler konularindan olmus olan iso 9001 geçerlilik süresi hakkinda elestriler bu makalede. iso 9001 belgesi nedir ile ilgili yazarlarimizin elestrileri ve bunla beraber çok daha fazlasini bu adreste görebilirsiniz.

GOST-K Kazakistan Kalite SertifikasıSovyetler Birliği’nin dağılması ile beraber Kazakistan, GOST-R standartlarını baz aldığı ve GOST-K adını verdiği kendi ülke standartlarını geliştirmiştir. Bu standartlar GOST-R ile ciddi benzerlikler göstermesine rağmen, işleyişinde ve mevzuatında farklılıklara sahiptir.

GOST-K Kalite Sertifikası,  Kazakistan Devlet Sertifikasyon ve Metroloji Kurumu(KAZMEMST) eliyle yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir. Bu sertifika, ülkeye giriş yapan ürünlerin büyük bir kısmı için alınması zorunlu olan bir sertifika olmakla beraber, aynı zamanda iç pazardaki toptan ve perakende ticareti önemli miktarda kolaylaştıran, adeta ürüne prestij kazandıran bir özellik de taşımaktadır.

GOST-K Kalite Sertifikası çeşitleri aşağıdaki gibidir :

Tek Seferlik (Parti Bazında) Sertifika : 

Bu sertifika tipinde Kazakistan’dan ithalatçı bir firma ile satış sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Sertifika üzerinde üretim yeri, ithalatçı firma, ana sözleşme tarih ve numarası bilgileri ve ürünün G.T.İ.P. numaraları yer almaktadır. Bu sertifikaların kullanımı yalnız tek bir ithalatçı firma için sadece bir kereye mahsustur.

1 Yıllık Seri Üretim Sertifikası : 

Sadece numune ve dökümanların incelenmesi sonucu, uzman ziyareti yapılmadan 1 yıllık süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikaların 1 yıl sonra güncellenmesi gerekmektedir.

3 Yıllık Seri Üretim Sertifikası : 

Uzman ziyareti yapılarak 3 senelik seri üretim için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar alındıktan sonra 3 yıl boyunca bütün gümrük işlemleri ve ürün satışları için geçerlidir. 3 Yıllık GOST-K Kalite Sertifikası için her yıl, yıllık inceleme yapılması gerekmektedir.

Read More


daha önce de iso 9001 standartları hakkinda bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. iso 9001 nerden alınır da bu sektörde faaliyet gösterenler arasinda yer aliyor. iso 9001 veren şirketler tarzi ihtiyaçlari bu kurumdan alabilirsiniz.
iso 9001 nedir ne işe yarar hakkinda elestrilerin yorumlarinin|görüslerin} ve örneklerin yer ettigi bölümümüze kere bakabilirsiniz. Bunla beraber iso 9001 belgesi almak nasil bir seydir gibi sorulanlarin cevaplarini veya isledik.
Son zamanlarin popüler konularindan olan iso 9001 belgesi yenileme hakkinda bilgiler burada. iso 9001 veren şirketler için kullanicilarimizin yorumlari ve daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.

UkrSEPRO Ukrayna Kalite SertifikasıRusya’da şu anda kullanılan Gost-R gibi, Ukrayna’da Sovyetler Birliği’nden ayrıldıktan sonra kendi
standartlarını oluşturmuş ve buna UkrSEPRO adını vermiştir.  Bu sertifika Gost-R ile benzerlikler gösterse de işleyiş ve mevzuatta farklılıklar içermektedir.

UkrSEPRO Kalite Sertifikası,  Ukrayna Devlet Sertifikasyon ve Metroloji Kurumu(DSSU) tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca verilmektedir.

UkrSEPRO Kalite Sertifikası, Ukrayna gümrükleri ve Ukrayna iç pazarındaki toptan ve perakende ticarette bir kalite sembolü olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır.

UkrSEPRO Kalite Sertifikası çeşitleri ise aşağıdaki gibidir :

Tek Seferlik (Parti Bazında) Sertifika :

 Bu sertifika tipinde Ukrayna’dan bir ithalatçı firma ile satış sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Sertifika üzerinde üretim yeri, ithalatçı firma, ana sözleşme tarih ve numarası bilgileri ve ürünün G.T.İ.P. numaraları yer almaktadır. Bu sertifikaların kullanımı yalnız tek bir ithalatçı firma için sadece bir kereye mahsustur.

1 Yıllık Seri Üretim Sertifikası : 

Sadece numune ve dokümanların incelenmesi sonucu, uzman ziyareti yapılmadan, 1 yıllık süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikaların 1 yıl sonra güncellenmesi gerekmektedir.

2 Yıllık Seri Üretim Sertifikası :

 Uzman ziyareti yapılarak 2 yıllık seri üretim için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar alındıktan sonra 2 yıl boyunca bütün gümrük işlemleri ve ürün satışları için geçerlidir.

5 Yıllık Seri Üretim Sertifikası : 

Uzman ziyareti yapılarak 5 senelik seri üretim için verilen sertifikalardır. Sertifika almak isteyen firmaların ISO 9000 kalite güvence sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 5 yıllık UkrSEPRO Kalite Sertifikası için hemen hemen her yıl, yıllık inceleme yapılması gerekmektedir.

Read More


önceki yazilarimizda da iso 9001 kaliyet yönetim belgesi ile alakali makaleler yayinlamistik bu sektörde yillardir hizmet veren bir kurulus da iso 9001 alma şartları. iso 9001 kurtları gibi ürünleri bu sirketten satin alabilirsiniz.
iso 9001 kalite belgesi hakkinda fikirlerin yorumlarinin|görüslerin} , açiklamalarin yer aldigi bölümümüze kere bakabilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 nedir nasil bir seydir gibi sorularin yanitlarini veya aradik.
Su günlerde gündeme gelen iso 9001 standartları ile ilgili fikirler burada. iso 9001 alan belediyeler ile alakali ziyaretçilerimizin elestrileri ve bunla beraber daha fazlasini burada bulabilirsiniz.

GOSTSTROY İnşaat Ürün SertifikasıGOSTSTROY Sertifikası, yapım işlerinde kullanılan ürünlere, Rusya tarafından
GOST-R sertifikalandırma sistemi kurallarına uygun olarak verilmektedir.

Bu yüzden GOSTSTROY Sertifikası için, yapı uygulamalarında yeni üretim türlerinin uygunluğunun resmi olarak doğrulanmasıdır da denilebilir.

GOSTSTROY Sertifikası gerektiren başlıca ürünler aşağıdaki gibidir :

 • Ahşap, Ahşap-Aluminyum, Aluminyum, Aluminyum alaşımlı ve Sentetik temelli profiller

 • Ahşap, Ahşap-Aluminyum, Aluminyum, Aluminyum alaşımlı ve Sentetik temelli cephe giydirme sistemleri

 • Ahşap, Ahşap-Aluminyum, Aluminyum, Aluminyum alaşımlı ve Sentetik temelli izolasyon malzemeleri

 • Ahşap, Ahşap-Aluminyum, Aluminyum, Aluminyum alaşımlı ve Sentetik temelli çatı kaplamaları

GOSTSTROY  Sertifikası, Tek Seferlik (Parti Bazında), 1 Yıllık Seri Üretim ve 3 yıllık Seri Üretim olarak verebilmektedir. Üretim yerinde Rus uzman heyeti tarafından inceleme yapılması gerekmektedir.

 
Read More

1 2 3 5